Szczegóły projektu
Szablon: projekt ogólnomiejski

Nazwa projektu

Przystań Cumownicza - Stanica klubu motorowodnego Borowia

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

42

Charakter projektu projekt ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
seniorzy
rodziny z dziećmi
Ulica Borowiczki
Krótki opis Projekt pod nazwą "PRZYSTAŃ CUMOWNICZA -STANICA KLUBU MOTOROWODNEGO BOROWIA" jest projektem ogólnomiejskim skierowanym do wszystkich mieszkańców miasta Płocka. Stanica Klubu Motorowodnego to malownicza okolica u zbiegi ujścia rzek: Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły w km 627 jej biegu przywracająca możliwość cumowania około 80 łodzi motorowożaglowych. Oprócz elementów o charakterze rekreacyjnym przystań zapewni dodatkowe miejsce wypoczynku połączone z żeglowaniem, umożliwiające poznawanie różnorodności krajobrazów oraz cech otaczającej nas przyrody. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z przystani cumowniczej - stanica będzie dozorowana i oświetlona z dostępem do 2 szt. toalet typu TOITOI. Dodatkowo zostanie wydzielone miejsce z przeznaczeniem na parking, wykonany na posypce z grysiku, mieszczący około 30 samochodów osobowych. Do parkingu będzie prowadzić droga dojazdowa wykonana w technologii jak parking o szerokości 4,5m. Przed parkingiem planuje się ustawienie kontenera (budki) dla osoby dozorującej cumowisko. Koniecznym będzie również ustawienie odpowiednich pojemników na odpady. Zatem z uwagi na szczególne walory przyrodnicze oraz usytuowanie przystań cumownicza może stać się miejscem, w którym znajdować się powinny wzorcowe warunku aktywnego wypoczynku i realizacji zainteresowań mieszkańców miasta Płocka. Lokalizacja w granicach obszaru NATURA 2000 - Dolina Środkowej Wisły, będącym ostoją ptaków wodno-błotnych przyczyni się do zwiększenia prawidłowego współistnienia ochrony i użytkowania walorów przyrodniczych. Utworzenie przystani cumowniczej wraz z pomostami pływającymi stworzy zatem nadzieję na cumowanie łodzi w nowo projektowanej stanicy klubu motorowodnego Borowia oraz zwiększy atrakcyjność naszego miasta jak również wpłynie pozytywnie na propagowanie właściwych postaw proekologicznych oraz odpowiednie zasady zarządzania walorami przyrody.
Opis

 Projekt pod nazwą "PRZYSTAŃ CUMOWNICZA -STANICA KLUBU MOTOROWODNEGO BOROWIA" jest projektem ogólnomiejskim skierowanym do wszystkich mieszkańców miasta Płocka.

 Stanica Klubu Motorowodnego to malownicza okolica u zbiegi ujścia rzek: Słupianki i Rosicy do rzeki Wisły w km 627 jej biegu przywracająca możliwość cumowania około 80 łodzi motorowożaglowych. Oprócz elementów o charakterze rekreacyjnym przystań zapewni dodatkowe miejsce wypoczynku połączone z żeglowaniem, umożliwiające poznawanie różnorodności krajobrazów oraz cech otaczającej nas przyrody.

 W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z przystani cumowniczej - stanica będzie dozorowana i oświetlona z dostępem do 2 szt. toalet typu TOITOI. Dodatkowo zostanie wydzielone miejsce z przeznaczeniem na parking, wykonany na posypce z grysiku, mieszczący około 30 samochodów osobowych. Do parkingu będzie prowadzić droga dojazdowa wykonana w technologii jak parking o szerokości 4,5m. Przed parkingiem planuje się ustawienie kontenera (budki) dla osoby dozorującej cumowisko. Koniecznym będzie również ustawienie odpowiednich pojemników na odpady.

 Zatem z uwagi na szczególne walory przyrodnicze oraz usytuowanie przystań cumownicza może stać się miejscem, w którym znajdować się powinny wzorcowe warunku aktywnego wypoczynku i realizacji zainteresowań mieszkańców miasta Płocka. Lokalizacja w granicach obszaru NATURA 2000 - Dolina Środkowej Wisły, będącym ostoją ptaków wodno-błotnych przyczyni się do zwiększenia prawidłowego współistnienia ochrony i użytkowania walorów przyrodniczych.

 Utworzenie przystani cumowniczej wraz z pomostami pływającymi stworzy zatem nadzieję na cumowanie łodzi w nowo projektowanej stanicy klubu motorowodnego Borowia oraz zwiększy atrakcyjność naszego miasta jak również wpłynie pozytywnie na propagowanie właściwych postaw proekologicznych oraz odpowiednie zasady zarządzania walorami przyrody.

 

Charakterystyka

Planowanie cumowiska planuje się poszerzenie koryta rzeki Rosicy przed ujściem rzeki do Wisły, co będzie stanowiło wejście do portu.

W skład projektu wchodzi:

- Wykonanie cumowiska na około 80 łodzi motorowożaglowych;

 - Budowa 3 szt. pomostów pływających o kontrukcji metalowo - drewnianej i wymiarach 1,40m x 50m każdy. Pomosty będą połączone z brzegiem trapami metoalowo - drewnianymymi a na krańcach zabezpieczone rurami stalowymi o średnicy 60 mm wbitymi w dno i osadzonych na pierścieniach ślizgowych;

- Doprowadzenie energii elektrycznej a następnie oświetlenie terenu poprzez 2 punkty - słupy.

Planowany port przeiwdziany jest jako obiekt całoroczny, zlokalizowany w międzywalu rzeki Wisły na działkach nr 1370/6, 1370/44 i 1355/1 na wysokości km 627+060 biegu rzeki Wisły przy ujściu cieków: Słupianki i Rosicy. Położony będzie na prawym (wschodnim brzegu) rzeki wisły między korytem rzeki a wałem przecwipowodziowym, w odległości nie mniejkszej niż 50m od podstawy wału. Zatem usytuwany będzie poza cofką zbiornika Włocławek jednak w granicach obszaru NATURA 2000, określanej jako Dolina Środkowej Wisły o kodzie PLB 140004, który jest obszarem specjalnej ochrony ptaków, głównie gatunków wodno - błotnych. Jest to obszar specjalnej ochorny ptaków, obejmujący fragment doliny rzecznej o długości ok. 250 km położony między Puławami a Płockiej, zajmującym powierzchnię 30 778HA.

Normalny poziom piętrzenia (NNP)  Wisły w rejonie planowanej przystani układa się na rzędnej 57,30 m n.p.m., co też odpowiada NPP zbiornika wodnego Włocławek. Natomiast korona prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły usytuwana jest na rzędnej 62,46 m n.p.m. a teren u podstawy Skarpy wału na rzędnej 58,80 m n.p.m.

Z uwagi na konieczność przyjęcia przez cumowisko wielu jednostek (łodzi) jednocześnie, należy również stworzyć możliwość dojazdu samochodem osobowym w rejonie slipu i pomostu przy slipie. W obszarze samej przystani cumowniczej przewidziany jest tylko ruch pieszy.

Poniżej przedstawiono geometrię przystani cumowniczej o następującej charakterystyce:

Wymagana szerokość akwenu: 55m

Szerokość wejścia do portu: 10m

Wymagana głębokość akwenu: 160 - 1,80m

Szerokość slipu: 5m.

Dodatkowo z uwagi na powierzchnię (czaszę) przystani oraz wymiary łodzi i potrzebnego miejsca planuje się zaprojektowanie 3 sztuk pomostów pływających o wymiarach 1,40 x 50m każdy. Pomosty będą połączone z brzegiem trapami metoalowo - drewnianymymi a na krańcach zabezpieczone rurami stalowymi o średnicy 60 mm wbitymi w dno i osadzonych na pierścieniach ślizgowych. Celem uniemożliwienia poziomego przemieszczania się pomostów pływających zalecane jest wykonanie odpowiednio przygotowanych pali wzdłuż brzegów przystani cumowniczej.

Ponadto należy zaprojektować slip o szerokości min. 5m oraz przewidzieć wejście na pomosty z wschodniego brzegu przystani w rejonie slipu. Układ zagospodarowania (zabudowy) całej powierzchni przystani cumowniczej - stanicy klubu motorowodnego Borowia przedstawia załącznik nr 1.

Konstrukcję obwałować należy przewidzieć w miejscach już istniejących tj. od strony rzeki Słupianki oraz jako zanikające od strony rzeki Wisły. Na stronie wschodniej oraz północnej nie przewiduje się specjalnych obwałowań. Nie ma natomiast przecwiskazań w podniesieniu terenu wzdłuż brzegów na północ od rzeki Rosicy, z jednoczesnym umocnieniem. Ubezpieczenie obwałowań powinno zagwarantować utrzymanie istniejącego stanu, zachowanie stateczności Skarp i zatrzymannie jak najmniejszej ilości rumowiska oraz umożliwienie szybkiego odprowadzania wody. Wysokość obwałowań, przy uwzględnieniu poziomów wody w rzece Wiśle i przejścia fali powodziowych, winna sięgać do rzędnej 60,70m n.p.m. Nachylenie Skarp obwałowań w sytuacji gdy poziom wody równy jest rzędnej korony obwałowań.

 

Urobek powstały z budowy przystni cumowniczej można wbudować w obwałowania, w związku z czym należy wówczac zaprojektować szeroką koronę obwałowań i rozważyć dodatkowo możliwość wykonania półki od strony przystani.

 

Zaleca się zastosowanie ubezpieczenia jak w przypadku wałów przeciwpowodziowych tj. wartstwą narzutu kamiennego i kiszkami faszynowymi na pokładzie z geowłókniny - na całej powierzchni Skarpy oraz korony. Dodatkowo powierzchnię obwałowań należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem bobrów, w szeczególności drążeniem nor.

 

Naturalnym wejściem do portu będzie ujście rzeki Rosicy do rzeki Wisły. Ważnym apektem będzie sądiedztwo istniejącej "główki" a ze względu na różnicę głębokości przy wejściu do przystani cumowniczej należy rozważyc ubezpieczenie dna wykonane z kamienia łamanego.

 

Ponadto wskazanym jest konieczność umocnienia wlotu rzeki Rosicy do przystani cumowniczej oraz z jej koryta na długości 50m - palisadą oraz kiszkami faszynowymi z ewentulanym wykorzystaniem narzutu kamiennego.

 

Wszelkie prace prowadzone w celu utworzenia przystani cumowniczej będą prowadzone w sposób racjonalny, uwzględniający występowanie w sąsiedztwie form ochorny przyrody tj. obszaru NATURA 2000 oraz zespołu przyrodniczo - krajobrazowego jaru rzeki Rosicy.

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z przystani cumowniczej- stanica będzie dozorowana i oświetlona z dostępem do 2szt. toalet typu TOITOI. Dodatkowo zostanie wydzielone miejsce z przeznaczeniem na parking, wykonany na podsypce z grysiku, mieszczący około 30 samochodów osobowych. Do parkingu będzie prowadzić droga dojazdowa wykonana w technologii jak parking o szerokości 4,5m. Przed parkingiem planuje się ustawienie kontenera (budki) dla osoby dozorującej cumowisko. Koniecznym będzie również ustawienie odpowiednich pojemników na odpady.

 

Na uwagę zasługuje fakt, że koncepcja zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na przystań cumowniczą uzyskała pozytwną opinie regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Warszawie w piśmie znak: NZW-210-56-13 z dnia 29.04.2013 roku, stanowiącym załącznik nr 3.

 

Zatem utworzenie przystani cumowniczej przyczyni się do zagospodarowania istniejącego obszaru rekreacyjno - turystycznego w Borowiczkach z wykorzystaniem sąsiadujących walorów przyrodniczych. Lokalizacja w granicach obszaru NATURA 2000 - Dolina Środkowej Wisły, będącym ostoją ptaków wodno - błotnych przyczyni się do zwiększenia prawidłowego współistnienia ochrony i użytkowania walorów przyrodniczych. Powstanie stanicy jest zadaniem o znaczeniu proekologicznym z uwagi na jego pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne i turystyczne. Utworzenie Stanicy Klubu Motorowodnego znacznie wpłynie na porpagowanie właściwych postaw proekologicznych oraz odpowiednie zasady zarządzania walorami przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

Urobek powstały z budowy przystni cumowniczej można wbudować w obwałowania, w związku z czym należy wówczac zaprojektować szeroką koronę obwałowań i rozważyć dodatkowo możliwość wykonania półki od strony przystani.

 

Uzasadnienie

 Cel i potrzeba relizacji projektu stanowi nadzieję na cumowanie łodzi w nowo projektowanej stanicy klubu motorowodnego Borowia oraz wynika z konieczności zwiększenia bazy wypoczynkowej mieszkańców miasta Płocka. W przeszłości mieszkańcy swoje łodzie cumowali w zlikwidowanym w 2010 roku roku uroczym cumowisku w Borowiczkach przy ulicy Powiśle.

 Głównym jednak celem realizacji projektu jest:

 - promowanie miasta Płocka jako miejsca do uprawiania turystyki wodnej i krajoznawstwa;

 - rozwijania aktywności kulturalnej związanej z turystyką wodną;

 - promowanie ekologii oraz środowiska naturalnego jako dziedzictwa ludzkości i walki z dewastacją środowiska naturalnego poprzez propagowanie właściwych postaw proekologicznych;

 - poprawa warunków funkcjonowania rekreacyjnego terenu ujścia rzeki Rosicy do rzeki Wisły.

 Wpływ realizaji projektu na życie mieszkańców

 Realizacja projektu przyczyni się w dużej mierze do:

 - Kształtowania więzi międzyludzkich oraz więzi środowiskowej poprzez organizowanie festynó, zawodów i pokazów publicznych z udziałem mieszkańców miasta Płocka;

 - Poszerzenia istniejącej bazy rekreacyjno - turystycznej miasta Płocka poprzez wzorcowe warunku aktywnego wypoczynku;

 - Spełnienia realizacji zainteresowań mieszkańców miasta Płocka z turystyką wodną m.in. poprzez połączenie wypoczynku z żeglarstwem;

 - Poznawanie różnorodności krajobrazów oraz cech otaczającej nas przyrody;

 - Zwiększenia świadomości ekologicznej poprzez kształtowanie właściwych postaw proekologicznych. Począwszy od najmłodszych mieszkańców miasta Płocka;

 - Zwiększenia możliwości poznawczych gatunków ptaków wodno - błotnych pozostających pod ochroną.

 Atrakcyjność projektu

 Atrakcyjność projektu to przede wszystkim:

 - Możliwość całorocznego cumowania łodzi przez mieszkańców miasta Płocka;

 -Usytuowanie przystani cumowniczej w bliskim sąsiedztwie a bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem naturalnym z uwagi na występujące formy ochrony przyrod jakimi są obszar NATURA 2000 oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy jaru rzeki Rosicy.;

 - Promowanie aktywnego wypoczynku tj. żeglarstwa w połączeniu z walorami przyrodniczymi;

 - Stworzenie warunków umożliwiających organizację wycieczek przyrodniczych.

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1  Opłata za media 5 000,00/rok
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5 000,00/rok
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1  Uzgodnienia, decyzje, prjekty  50 714,89
2  Budowa przystani cumowniczej  316 000,00
3  Budowa pomostów  120 000,00
4  Doprowadzenie energii  40 000,00
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  823 714,89
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.50750784791873, 19.78384494781494)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Organizacja pozarządowa
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-17 10:50:56
Data przyjęcia 2017-09-08 12:45:10
Data modyfikacji 2017-09-08 12:45:10
Powrót