Szczegóły projektu
Szablon: projekt osiedlowy

Nazwa projektu

Przyjazna szkoła

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

24

Charakter projektu projekt osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy młodzież
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Lasockiego 14
Krótki opis "Przyjazna szkoła" wpisuje się w zadania związane z edukacją publiczną oraz spieraniem osób niepełnosprawnych. Ma na celu utrzymanie placówki oświatowej w jak najlepszym stanie oraz zabezpieczenie środków na zorganizowanie zajęć dodatkowych w ośrodku. Projekt ma na celu: * wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Płocku mieszczącego się na ul. Lasockiego 14, * poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas zajęć i zawodów sportowych w hali sportowej ośrodka, * doposażenie sali siłowni w profesjonalny sprzęt siłowy z przeznaczeniem dla wszystkich uczniów i osób z osiedla, * zakup sceny z celu poszerzenia działalności artystycznej, a także poprawienia warunków podczas integracji wychowanków ośrodka z mieszkańcami osiedla oraz innych szkół, * organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, co przyczyni się do jak najlepszego ich rozwoju i kształcenia, * malowanie elewacji ścian budynku od strony południowo-wschodniej wraz z renowacją oraz uzupełnieniem braków w ociepleniu i zakończenie remontu elewacji zewnętrznych (trwającego od roku 2016). Wnioskodawca wyraża zgodę na zmniejszenie zakresu zadania w przypadku przelewania całkowitych kosztów projektu 500 000 zł.
Opis

"Przyjazna szkoła" wpisuje się w zadania związane z edukacją publiczną oraz spieraniem osób niepełnosprawnych. Ma na celu utrzymanie placówki oświatowej w jak najlepszym stanie oraz zabezpieczenie środków na zorganizowanie zajęć dodatkowych w ośrodku.
Projekt ma na celu:
* wymianę oświetlenia na sali gimnastycznej, w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 w Płocku mieszczącego się na ul. Lasockiego 14,
* poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracy podczas zajęć i zawodów sportowych w hali sportowej ośrodka,
* doposażenie sali siłowni w profesjonalny sprzęt siłowy z przeznaczeniem dla wszystkich uczniów i osób z osiedla,
* zakup sceny z celu poszerzenia działalności artystycznej, a także poprawienia warunków podczas integracji wychowanków ośrodka z mieszkańcami osiedla oraz innych szkół,
* organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, co przyczyni się do jak najlepszego ich rozwoju i kształcenia,
* malowanie elewacji ścian budynku od strony południowo-wschodniej wraz z renowacją oraz uzupełnieniem braków w ociepleniu i zakończenie remontu elewacji zewnętrznych (trwającego od roku 2016).
Wnioskodawca wyraża zgodę na zmniejszenie zakresu zadania w przypadku przelewania całkowitych kosztów projektu
500 000 zł.

Charakterystyka

Projekt "PRZYJAZNA SZKOŁA" ma na celu:

1. Wymianę dotychczasowego oświetlenia na oświetlnie ledowe w salach lekcyjnych, korytarzach i sali gimnastycznej oraz wszystkich pomieszczeniach gospodarczych, co ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i generowanie przez  to niższych kosztów eksplotacji, a ponadto zostanie zdecydowanie poprawionych komfort pracy i bepieczeństwo uczniów oraz osób przebywających na terenie placówki.

2. Doposażenie placówki poprzez zakup profesjonalnego sprzętu siłowego, dzięki czemu dzieci i młodzież pod opieką instruktorów będą mogły poprawiać swoją sprawność fizyczną, co wpłynie pozyt5ywnie na ich stan zdrowia, a placówka stanie się otwartym obiektem sportowym.

3. Zakup sceny w celu poszerzenia działalności artystycznej, a także poprawienia warunków podczas integracji wychowanków ośrodka z mieszkańcami osiedla oraz innych szkół, które wyrażą chęć uczetnictwa w imprezach organizowanych przez placówkę, Urząd Miasta Płocka i Starostwo Powiatowe.

4. Zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) tj.: artystyczne, humanistyczne, przedmiotowe, sportowe, logopedyczne i itp., przeznaczone dla wychowanków ośrodka oraz dla dzieci i młodzieży spoża ośrodka posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodziezy w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach §35 UST.6).

5. Remont placówki polegajacy na malowaniu elewacji ścian budynku od strony południowo-wschodniej wraz z renowacją i uzupełnieniem braków w ociepleniu, co podniesie komfort użytkowania, a także poprawi wygląd zewnętrzny budynku oraz zakończy cykl remontowy elewacji zewnętrznych trwający od roku 2016.

Uzasadnienie

1. Doposażenioe oraz zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) stworzą możliwość korzystania z pełnej oferty ośrodka przez dzieci i młodzież niepełnosprawną przebywającą w ośrodku oraz mieszkającą na osiedlu dworcowa i mieście Płock. Ponadto zapewnią w pełni korzystanie z oferty placówki oraz zdecydowanie podniosą komfort pracy w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej.

Projekt unowocześni placówkę oraz zmniejszy koszty jej utrzymania, poprzez obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

Zakup sceny pozoli na prezentację placówki w zakresie działalności artystycznem, uatrakcyjni i podniesie poziom spotkań integracyjnych na terenie ośrodka z mieszkańcami osiedla i wychowankami placówki.

2. Zapewnienie mieszkańcom wysokiego poziomu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, poprzez wspieranie działania na rzecz szkolnictwa specjalnego, co wpisuje sie w zadania gminy i powiatu oraz strategię zrównoważonego rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku.

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej bezpiecznego poruszania się komunikacji po terenie ośrodka, a także stworzenie im jak najlepszych i przyjaznych warunków do nauki oraz przygotowania ich do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wymiana oświetlenia 90 000 zł
2 Doposażenie siłowni 19 000 zł
3 Zakup sceny 910m x 4m) 39 200 zł
4 Zajęcia dodatkowe (pozalekcyjny) 268 620 zł
5 Malowanie elewacji południowo-wschodniej 54 5000 zł
6   471 320 zł
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.549293240451426, 19.706923305639066)
Projekt zaakceptowany
Pomysłodawca Grupa Mieszkańców
Ocena opisowa ocena: pozytywna
Data dodania 2017-07-10 09:04:14
Data przyjęcia 2017-09-08 12:17:54
Data modyfikacji 2017-09-08 12:17:54
Powrót