Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Modernizacja placów zabaw na Osiedlu Kochanowskiego w Płocku

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

21

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Kochanowskiego
Ulica Kochanowskiego
Krótki opis Projekt polega na modernizacji dwóch placów zabaw na osiedlu Kochanowskiego w Płocku (tj. północna część placu zabaw przy Stadionie Miejskim, ul. Sportowa 3 oraz plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1). Założeniem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej do istniejących potrzeb mieszkańców (rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy, grupy międzypokoleniowe), poprzez stworzenie komfortowych, bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w przestrzeni miasta. Zlokalizowanie osiedla na planie ruchliwych dróg miejskich oraz oddalenie miejsc o podobnym charakterze od osiedla Kochanowskiego sprawia, że warunki nie tylko do rekreacji i sportu są bardzo ograniczone, ale również do nawiązywania i podtrzymywania relacji sąsiedzkich. Istniejący potencjał demograficzny osiedla sprawia, że inwestycja w ww. obiekty jest niezwykle potrzeba.
Charakterystyka

Osiedle Kochanowskiego w Płocku jest zlokalizowane w centralnej części miasta, zlokalizowane jest na planie głównych dróg komunikacyjnych Płocka (m.in. ul. Bielska, Jachowicza, Dworcowa, 11 Listopada).

Otoczenie to sprawia, iż dostęp do bezpiecznych, oddalonych od dróg placów zabaw jest rzadkością. Na terenie naszego osiedla zidentyfikowaliśmy dwa takie place zabaw, tj. plac zabaw na terenie Stadionu Miejskiego im. B. Szymańskiego (właściciel MOSiR Sp. z o.o.) oraz plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1. Są to place zabaw w centralnej części osiedla, pomiędzy blokami mieszkalnymi, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo w zakresie rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców, głównie rodzin z dziećmi.

Plac zabaw przy stadionie miejskim ma ogromny, niewykorzystany potencjał, który polega na jego oddaleniu od głównych dróg, bezpiecznym ogrodzeniu oraz obecności dużej ilości zieleni (drzewa, krzewy, trawa). Południowa część placu zabaw została zmodernizowana w 2015 roku w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka i w związku z tym cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców naszego osiedla i ich opiekunów. Bliskość stadionu i infrastruktury sportowej sprawia, że stanowi on swoiste centrum sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin. Inne place zabaw o podobnym potencjale są znacząco oddalone od naszego osiedla (np. plac zabaw przy Orlen Arenie, w lasku brzozowym na Podolszycach Południowych, czy Ogródek Jordanowski przy ul. Wyszogrodzkiej 1). Najbliższy znajduje się w odległości ok 1,5 km.

Z kolei plac zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1 jest placem stosunkowo niedawno odnowionym, niemniej jednak jego funkcjonalność jest ograniczona poprzez brak właściwej nawierzchni, brak roślin oraz miejsc siedzących dla opiekunów dzieci.

Osiedle Kochanowskiego ma potencjał w zakresie rozwoju demograficznego, istnieją i powstają nadal nowe budynki wielorodzinne zamieszkałe przez młode małżeństwa z dziećmi (np. ul. 11 Listopada 1 oraz 14, Jachowicza 16, ul. Kochanowskiego 16, itd). Z drugiej strony w starszej części osiedla mieszka znacząca liczba osób w wieku poprodukcyjnym (seniorzy), często pełniący rolę opiekunów dla swoich wnuków. To sprawia, że miejsca do wspólnego spędzania czasu wolnego są niezwykle potrzebne. Brakuje na naszym osiedlu parków.

W związku z tym, przedstawiamy do realizacji projekt polegający na odnowieniu na Osiedlu Kochanowskiego ww. placów zabaw. W przypadku placu zabaw przy stadionie miejskim projekt dot. modernizacji części północnej placu (dotychczas nie modernizowanej) oraz założenia w jego bezpośrednim sąsiedztwie łąki kwietniej.

Przygotowanie niniejszego projektu zostało poprzedzone spacerem badawczym, który został przeprowadzony przez przedstawicieli Rady Mieszkańców Osiedla „Kochanowskiego”, radnych miejskich oraz mieszkańców, w miesiącu lutym 2022r. Badanie to potwierdziło konieczność inwestycji w ww. obiekty. Ponadto, możliwość modernizacji placu zabaw przy stadionie miejskim została skonsultowana i uzyskała akceptację MOSiR w Płocku Sp. z o.o. (pismo w załączeniu).

Zaplanowane działania modernizacyjne – dot. placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte 5/1

 • Wykonanie nawierzchni z poliuretanu (pomiędzy zabawkami)
 • Zakup i montaż piaskownicy (z żaglem)
 • Zakup i montaż ławek
 • Nowe nasadzenia (trawa wysoka, iglaki, itp.)

 Zaplanowane działania modernizacyjne – dot. placu zabaw przy ul. Sportowej

 • Demontaż istniejącej starej małej infrastruktury
 • Niwelowanie terenu oraz założenie nowego trawnika
 • Nowe nasadzenia (trawa wysoka, kwiaty, byliny)
 • Wyznaczenie i wykonanie szlaków komunikacyjnych (poliuretanowe)
 • Zakup i montaż nowych zabawek, piaskownicy oraz małej infrastruktury
 • Wykonanie nawierzchni z poliuretanu (pod zabawkami)
 • Założenie łąki kwietnej
Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu

Celem projektu jest modernizacja dwóch placów zabaw na terenie Osiedla Kochanowskiego w Płocku, poprzez dostosowanie lub zmianę ich funkcjonalności do potrzeb mieszkańców, uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego rodzin oraz zagwarantowanie mieszkańcom bezpiecznych i komfortowych warunków rekreacji w ich najbliższym otoczeniu.

Potrzeba złożenia wniosku w ramach 11 edycji Budżetu Obywatelskiego została oparta o analizę rzeczywistych potrzeb mieszkańców, tj. spacer badawczy, wywiady indywidualne prowadzone przez radnych Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego (zgłaszane na sesjach Rady) z mieszkańcami osiedla, wpisy na forach internetowych (komentarze pod postem dot. remontu stadionu miejskiego z dn. 18.01.2022r.) oraz konsultacje z właścicielami/ sąsiadami placów zabaw, a także najnowsze trendy w zakresie urbanistyki i pedagogiki.

Wśród najczęstszych powodów modernizacji placów zabaw mieszkańcy wskazywali: lepszą dostępność, lokalizację, atrakcyjność urządzeń oraz ich poziom bezpieczeństwa. Te elementy są spójne z ostatnim Raportem NIK „Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”, I.2020r., [LSZ.430.002.2019 Nr ewid. 175/2019/P/19/101/LSZ]. Ponadto, w aspekcie społeczno-zdrowotnym mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność zadbania o kondycję i sprawność fizyczną dzieci, szczególnie w odniesieniu do „szkód”, jakie w tym obszarze wyrządziła pandemia i konieczność nauki zdalnej. Potwierdzeniem słuszności tych argumentów jest badanie przeprowadzone na terenie Warszawy przez H. Nałęcz, A. Ostrowską-Tryzno i A. Pawlikowską-Piechotkę, omówione w artykule „Place zabaw w mieście – dla wszystkich a nie tylko dla dzieci” [w:] MAZOWSZE Studia Regionalne 2020 | 32, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-cfd28811-a82b-4ff2-828b-6bf47472db5d. „Autorki pragną (…) podkreślić, że w programach promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych konieczna jest konsekwencja. Trudno bowiem kształtować pożądane postawy aktywnego wypoczynku, realizować z przekonaniem hasła „sportu dla wszystkich”, „sportu w rodzinie”, „zdrowego trybu życia”, jeżeli zabraknie w pobliżu osiedli mieszkaniowych właściwych warunków (terenów i urządzeń) niezbędnych do ich realizacji – w postaci uniwersalnych, inkluzyjnych placów sportu i zabaw, atrakcyjnych funkcjonalnie i programowo dla przedstawicieli trzech pokoleń o różnym stopniu sprawności fizycznej i zainteresowaniach”.

Innym, równie ważnym powodem, dla których niezbędne jest zabezpieczenia przez gminy miejsc rekreacji jest fakt, że efektem ubocznym urbanizacji „jest coraz mniej przyjazne dziecku środowisko miejskie, coraz bardziej ograniczone możliwości bezpiecznego wypoczynku na terenach otwartych, o czym w czasie ostatniej dekady alarmują coraz częściej badacze problemu z europejskich ośrodków akademickich [Rice 2009; Risotto 2012; Solarek 2017, 2019; Woolley, Lowe 2013; Woolley, Griffin 2015]. Niestety negatywne skutki urbanizacji obserwujemy także w miastach polskich i nasze dzieci nie są już w stanie swobodnie eksplorować swojego sąsiedztwa w taki sposób, jak czyniły to poprzednie generacje [Pawlikowska-Piechotka 2011].

Zakładanie bezpiecznych, atrakcyjnie urządzonych miejsc do zabaw w pobliżu miejsca zamieszkania jest obecnie koniecznością również z innego powodu. Pedagodzy i pediatrzy są zgodni od ponad stu lat: dziecko uczy się najchętniej i najlepiej rozwija dzięki zabawie. W sposób przyjemny i niewymuszony doskonali kontakty społeczne, nawiązuje kontakty z rówieśnikami, przyswaja reguły gry zespołowej, dobre nawyki współpracy drużynowej, a przede wszystkim rozwija sprawność fizyczną. W tym kierunku też są prowadzone poszukiwania planistyczne współczesnych placów zabaw [Daly 2000; Rice 2009; Risotto 2012; Woolley, Lowe 2013; Woolley, Griffin 2015]. Taki wypoczynek na osiedlowych terenach otwartych może mieć wiele form: spacer, udział we wspólnych grach sportowych, uprawianie ogrodu, zabawa w piaskownicy lub ćwiczenia-zabawa na przyrządach.

Z kolei niezwykle istotnym faktem, który odnosi się do sfery społecznej w kontekście planowanej modernizacji placów zabaw jest element budowania relacji lokalnych, sąsiedzkich, których place zabaw są katalizatorami. Obecny tryb życia mieszkańców miast sprawia, że kontakty te są znacząco ograniczone i brakuje okazji do nawiązywania takich relacji, a co za tym idzie nie tworzy się poczucie tożsamości lokalnej, brakuje sojuszy sąsiedzkich, nie ma inicjatyw obywatelskich. Bezpośrednie kontakty w miejscach spotkań (np. na placach zabaw) różnych pokoleń mieszkańców będą tworzyć ku temu okazje.

 

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Nowe potrzeby w zakresie aktywnego wypoczynku są konsekwencją zmian w samym społeczeństwie miejskim, różniącym się znacząco od poprzednich generacji. W ciągu ostatnich trzech dekad (w latach 1989–2018) doszło nie tylko do zmian na rynku pracy, zmian ekonomicznych, zmian demograficznych (widocznych w nowej strukturze gospodarstw domowych), ale i w sposobach spędzania czasu wolnego. Aby spełnić te oczekiwania, bardzo ważne z punktu widzenia promocji zdrowia, należy zapewnić odpowiedniej wielkości, właściwie urządzone – w sposób inkluzyjny i uniwersalny z myślą o całej rodzinie – otwarte tereny rekreacji w środowisku zurbanizowanym [H. Nałęcz, A. Ostrowska-Tryzno i A. Pawlikowska-Piechotka, „Place zabaw w mieście – dla wszystkich a nie tylko dla dzieci”, 2020].

Modernizacja placów zabaw wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwiązanie ww. problemów, tj. poprawa kondycji i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, rozwój kompetencji społecznych, relacje sąsiedzkie, bezpieczeństwo czasu wolnego, komfort mieszkańców Płocka, ale także ma realny potencjał do zmiany niektórych zachowań społecznych. W związku z tym, że badania wskazują, iż „opiekunowie stosunkowo rzadko bawią się wspólnie z dziećmi, pomimo że takie zabawy są przez dzieci cenione, a z (…) obserwacji wynika, że częściej bawią się z dziećmi ojcowie (dziadkowie, wujkowie) niż opiekunki kobiety (mamy, ciocie, babcie, opiekunki płatne)” [H. Nałęcz, A. Ostrowska-Tryzno i A. Pawlikowska-Piechotka, „Place zabaw w mieście – dla wszystkich a nie tylko dla dzieci”, 2020], to przedstawiona koncepcja placów zabaw, by zapewnić miejsce relaksu, piknikowe, czy odpoczynku ma szansę dostosować formę rekreacji również do preferencji opiekunów. Ten kontekst potwierdzają również badania opublikowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „przyjazna przestrzeń w okolicy, np. tereny zielone czy place zabaw, to kluczowy czynnik sprzyjający budowaniu relacji sąsiedzkich. Na ten element wskazało blisko 92% ankietowanych” [Badanie Amica „Relacje w sąsiedztwie” o wadze dobrych relacji z sąsiadami, V.2019, https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/badanie-amica-relacje-w-sasiedztwie-o-wadze-dobrych-relacji-z-sasiadami/]

Kluczową jednak kwestią, w odniesieniu do najważniejszych beneficjentów placów zabaw jest fakt, że plac zabaw jest nie tylko wspaniałym miejscem na naukę przez zabawę, rozwijanie zdolności ruchowych oraz kształtowanie siły fizycznej, ale także idealnym terenem na rozwój wszelkich umiejętności społecznych. Wspólna zabawa z innymi dziećmi czy opiekunami/ rodzicami uczy kreatywności, samodzielności i współpracy, co z pewnością zaowocuje w jego późniejszym życiu. Kreatywna i nieograniczona schematami zabawa jest również podstawą wychowania dziecka.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030r. (UCHWAŁA NR 810/XLIX/2018 RADY MIASTA PŁOCKA ), w szczególności w zakresie:

1. Zdrowe społeczeństwo

1.2. Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia

1.2.1. Upowszechnienie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców

oraz

3. Harmonijna przestrzeń do życia

3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego

3.2.4. Kreacja nowych zielonych przestrzeni zwiększających liczbę miejsc rekreacji 3.2.5. Rozwój przestrzeni miejskich służących aktywnemu spędzaniu czasu wolnego

Atrakcyjność projektu

Atrakcyjność projektu dla użytkowników placów zabaw jest głównie związana z ich lokalizacją. Oddalenie od głównych tras komunikacyjnych, bliskość mieszkań i infrastruktury socjalnej sprawia, iż nie będzie konieczności „budowania mody” na spędzanie w tych miejscach czasu wolnego. Projekt bazuje na istniejących zasobach, wpisanych w lokalną infrastrukturę, wymagającą „jedynie” modernizacji i dostosowania do istniejących potrzeb.

Jako projektodawcy zgodziliśmy się z założeniem, że „obok poszukiwań rozwiązań niebanalnych i luksusowych, bez wątpienia pociągających dla architektów rozmachem wizji i możliwościami realizacji, konieczne są przede wszystkim prace nad poszukiwaniami programowymi dla tych zwykłych, skromnych placów zabaw przy naszych osiedlach mieszkaniowych. Te obiekty są niezmiernie ważne, ponieważ umożliwiają codzienny, demokratyczny, łatwy i bezpieczny dostęp (w ciągu kilku minut od wyjścia z mieszkania, bez konieczności przekraczania ruchliwej ulicy) do terenu zabaw. Zapewniają warunek bezcenny dla prawidłowego rozwoju społecznego, fizycznego i psychicznego dziecka w każdym wieku, jakim jest aktywny wypoczynek w przestrzeni otwartej” [Pellegrini, Bohn-Gettler 2013].

Naszym zamiarem jest uatrakcyjnienie istniejących miejsc w odniesieniu do potencjalnych możliwości, jak na przykład zmiana nawierzchni, poprawiająca komfort, wymiana zabawek, czy małej infrastruktury oraz zazielenienie obu miejsc. Nie chcemy zmieniać funkcjonalności tych obiektów, z uwagi na fakt, że cieszą się one zainteresowaniem, natomiast artykułowane potrzeby w zakresie podniesienia bezpieczeństwa i atrakcyjności tych miejsc będą oddziaływać na poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Płocku.

Przed przystąpieniem do przygotowania projektu dokonaliśmy analizy literatury fachowej, która wskazuje, że w pracach teoretycznych i praktycznych poświęconych placom zabaw dla dzieci wyróżnia się dwa równoległe problemy:

 • zagadnienie projektowania osiedlowych placów zabaw, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, zakładanych na niewielkiej powierzchni: 100–300 m2 (przede wszystkim adresowanych do dzieci młodszych (0–4 lata oraz 5–10 lat), oraz
 • ponadosiedlowe tereny zabaw i wypoczynku dzieci starszych i młodzieży.

Dla nas i naszych mieszkańców bliższe jest podejście pierwsze, które proponujemy do realizacji.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Utrzymanie małej infrastruktury na placach zabaw (ławki, śmietniki, itp.) 5000,00
2  Utrzymanie, przegląd, serwis zabawek na placu zabaw 5000,00
3  Utrzymanie roślin, koszenie, itp. 1500,00
4  Coroczne wysiewanie łąki kwietnej 5000,00 
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  16500,00
Kosztorys

L.p.

Składowe projektu

Koszt

Plac zabaw Obrońców Westerplatte 5/1 76 939,00 zł
1. Nawierzchnia z poliuretanu (pomiędzy zabawkami) 67 500,00 zł
2. Zakup i montaż piaskownicy (z żaglem) 5 939,00 zł
3. Zakup i montaż ławek (2 szt.) 1 000,00 zł
4. Nasadzenia (trawa wysoka, iglaki, itp.) 2 500,00 zł
Plac zabaw Stadion Miejski 468 051,44 zł
1. Demontaż istniejącej starej małej infrastruktury 6 500,00 zł
2. Niwelowanie terenu (glebogryzarka separacyjna) 2 900,00 zł
3. Zalożenie trawnika 16 000,00 zł
4. Nasadzenia (trawa pampasowa, kwiaty, byliny) 5 500,00 zł
5. Szlaki komunikacyjne (poliuretanowe) 63 000,00 zł
6. Zakup zabawki - zjazd linowy 47 613,18 zł
7. Zakup zabawki - Voco 4 783,35 zł
8. Zakup zabawki - huśtawka wagowa (2 szt.) 25 839,60 zł
9. Zakup zabawki - trampolina pako 13 196,55 zł
10. Zakup zabawki - bujak sidenta2 8 888,10 zł
11. Zakup zabawki - huśtawka wahadłowa Pendolo (2 szt.) 27 210,06 zł
12. Zakup zabawki - zestaw domo 52 582,50 zł
13. Montaż i transport ww. zabawek 22 426,00 zł
14. Nawierzchnia z poliuretanu (pod zabawkami) 121 500,00 zł
16. Zakup i montaż dużej piaskownicy (1/2 zadaszona) 20 012,10 zł
17. Zakup i montaż ławek (5 szt.) 2 500,00 zł
18. Zakup i montaż śmietników (5 szt.) 6 000,00 zł
19. Zakup i montaż stolików z krzesłami do gier planszowych (2 kpl.) 7 100,00 zł
20. Zakup i montaż żagli (do zacieniania) 3 szt. 7 500,00 zł
21. Założenie łąki kwietnej 7 000,00 zł
  RAZEM 544 990,44 zł

Rada Mieszkańców Osiedla "Kochanowskiego" zwraca się z prośbą o kunsultowanie wyboru poszczególnych zabawek i urządzeń.

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje negatywnej ingerencji w istniejącą zieleń. Wręcz przeciwnie – doceniamy rośliny istniejące na terenie placu zabaw przy Stadionie Miejskim i planujemy takie wkomponowanie zabawek oraz małej infrastruktury, by została ona dostosowana do istniejących drzew i krzewów. Chcielibyśmy, by teren pozostał maksymalnie „zielony”, trawiasty. Oczywistym jest, że w tych miejscach, które tego wymagają ze względów bezpieczeństwa została zaplanowana „bezpieczna”, „miękka” nawierzchnia. Natomiast, co do zasady chcielibyśmy, by teren pozostał maksymalnie naturalny oraz, o ile to możliwe, by dosadzone zostały dodatkowe rośliny, np. wysokie trawy, byliny kwitnące, rośliny miododajne. Chcielibyśmy, by corocznie na działkach sąsiadujących z placem zabaw przy stadionie powstawały łąki kwietne, tak by uwzględniając kwestie estetyczne, edukacyjne i bioróżnorodność miejską, mogły stanowić element dekoracyjny naszego osiedla. W odniesieniu do placu zabaw przy Obrońców Westerplatte 5/1 chcielibyśmy dosadzić rośliny zielone, tak by mogły one zacieniać niektóre części placu zabaw. Mamy świadomość, iż jesteśmy w tym miejscu ograniczeni powierzchnią, ale liczymy na to, że pojawi się taka możliwość.
Załączniki
Folder:
2023_4 - Piaskownice.pdf
2023_1- Mapki poglądowe Os. Kochanowskiego.pdf
2023_5 - Żagle (materiał poglądowy) .pdf
2023_3 - Oferta plac zabaw RMO Kochanowskiego.pdf
Geolokalizacja
(52.54987745895362, 19.700921773910522)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca rada mieszkańców osiedla
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 544 990 zł.
Data dodania 2022-03-07 18:13:05
Data przyjęcia 2022-03-14 08:23:28
Data modyfikacji 2022-08-01 09:15:24
Powrót