Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Park miejski Grabówka - Ośnicka etap 1

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

27

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
środowisko
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Grabówka - Ośnicka
Krótki opis Utworzenie Parku Grabówka - Ośnicka na terenie po byłej strzelnicy wojskowej.
Charakterystyka

Na terenie po byłej strzelnicy wojskowej, znajdującym się pomiędzy ulicami Grabówka - Ośnicka wnioskujemy o utworzenie Parku Miejskiego, ogólnodostępnego.

Wykorzystanie terenów po byłej strzelnicy wojskowej, zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku ( UCHWAŁA NR 307/XVII/2020

RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r.) jako park miejski. Teren znajduje się pomiędzy ulicami Grabówka i Ośnicka. Obecnie jest niezagospodarowany, porośnięty dzikorosnącą roślinnością, częściowo wykorzystywany jako śmietnisko.

Mieszkańcy proponują zagospodarowanie w/w terenu w Park Miejski ogólnodostępny. Utworzenie parku kosztuje więcej niż jednorazowe możliwości BO, wnioskujemy o wieloetapowy proces.

Proponujemy uporządkowanie terenu, wyrównanie, wytyczenie alejek parkowych, usunięcie niskowartościowej roślinności - przerzedzenie roslinności, posadzenie nowych drzew i krzewów, postawienie ławek parkowych i innych atrakcji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.

Miejsce wpisuje się doskonale w naszą propozycję, jest już zadrzewione, jest własnością UM Płocka, w MPZP dla ulic Górna – Osnica przewidziane jest jako tereny zielone uporządkowane. W naszym mieście brakuje ogólnodostępnych terenów zielonych i parków.

Proponujemy zachowanie terenu jak najbardziej naturalnego. Parku naturalistycznego, mającego cechy naturalnego, jak największe wykorzystanie już istniejącej roślinności.

Dodatkowo mieszkańcy deklarują gotowość uczestniczenia w realizacji projektu w ramach tzw. czynu społecznego - integracji społecznej.

Uzasadnienie

Celem projektu jest wykorzystanie terenów po byłej strzelnicy wojskowej, zgodnie z zapisami MPZP dla ulic Górna – Osnica w Płocku ( UCHWAŁA NR 307/XVII/2020RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 lutego 2020 r.) jako park miejski.

Na ternie osiedla Wyszogrodzka obecnie nie ma zagospodarowanego Parku Miejskiego, choć tereny doskonale nadają się na taką lokalizację. Blisko rzeki Wisły, dużo niezagospodarowanego, porośniętego dzikorosnącą roślinnością, obecnie mocno zaśmieconą.

Mieszkańcy osiedla potrzebują terenu ogólnodostępnego do miejscowej integracji. Deklarują chęć / gotowość do uczestniczenia w realizacji projektu w ramach tzw. czynu społecznego. Wieloetapowość będzie dodatkową mobilizacją dla mieszkańców osiedla i będzie służyła integracji społecznej.

Projekt jest atrakcyjny ze względu na potrzebę tworzenia nowych terenów zielonych na terenie naszego miasta, ochrony środowiska i integracji lokalnej społeczności.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 w 1 etapie ewentulane sprzątanie 10000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 projekt parku - etap 1 10000,00
2 uporządkowanie terenu i wykarczowanie (Mieszkańcy pomogą w pracach porządkowych) - etap 1 10000,00
3 wyrównanie, wytyczenie alejek parkowych - etap 1 10000,00
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Po ocenie przez dendrologa zapewne będzie potrzebna wycinka niskowartościowych krzewów lub nawet drzew, chociażby w celu przerzedzenia istniejącej roślinności.
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.52819073595585, 19.72522810265377)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 545 000 zł.
Data dodania 2022-03-10 09:34:18
Data przyjęcia 2022-03-14 09:20:59
Data modyfikacji 2022-08-01 09:37:36
Powrót