Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Park kieszonkowy Różane Tysiąclecia wśród drzew

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

23

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie zdrowie
infrastruktura
środowisko
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Tysiąclecia
Ulica F. Kobylińskiego - działka nr. 832
Krótki opis Projekt zakłada utworzenie parku kieszonkowego na terenie pomiędzy Al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Będzie to miniaturowy park dostępny dla wszystkich mieszkańców Płocka. Wstępnie w projekcie założono następujące elementy: - zakup i posadzenie drzew, utworzenie rabat np. z róż, traw, bylin lub łąki kwiatowej; - wprowadzenie systemu nawadniającego, hydroboxów; - budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym; - opracowanie dokumentacji i projektu; - montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych, koszy na śmieci, ławek z oparciem/bez oparcia, stojaka na rowery, ławek podwieszanych z zadaszeniem, ławki dla matek karmiących z przewijakiem, karmików i poidełek dla ptaków. Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane.
Charakterystyka

Proponujemy utworzenie  terenu parkowego na osiedlu Tysiąclecia w formule „parku kieszonkowego”.  Naszym zdaniem optymalnym miejscem dla takiej inwestycji jest działka numer 832 położona na obszarze pomiędzy Al. Kobylińskiego, Aleją Nowaka i Szkołą Podstawową nr 16. Wspomniany teren to teren zielony, który po zagospodarowaniu stanowiłby nową piękną przestrzeń dla odpoczynku mieszkańców nie tylko Osiedla Tysiąclecia ale również wszystkich płocczan i turystów.

 

Projekt zakłada:

- zakup i posadzenie drzew (około 12 drzew);

- zakup i posadzenie oxygen tree (drzew tlenowych);

- utworzenie rabat np. z róż, traw,  bylin , łąki kwiatowej;

- wprowadzenie systemu nawadniającego, hydrobox;

- budowę ścieżek z nawierzchnią naturalną umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;

- opracowanie dokumentacji i projektu;

- zakup i montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych (8 szt);

- zakup, montaż koszy na śmieci (6 szt) ;

- zakup i montaż ławek z oparciem/ławka bez oparcia (6 szt);

- zakup i montaż stojaka na rowery (1 szt.); 

- zakup i montaż ławek podwieszanych z zadaszeniem (2 szt.);

- zakup i montaż ławki dla matek karmiących z przewijakiem (1 szt.);

- zakup i montaż karmików i poidełek dla ptaków (4 szt= 2szt. +2 szt.).

Obecnie istniejąca zieleń i ciąg pieszy zostaną zachowane.

 

Mała architektura

Autorzy zakładają w projekcie utworzenie w parku kieszonkowym 5 miejsc do odpoczynku  5 „wysepek” : z ławeczkami 3 x po 2 ławeczki,  1 x 2 ławeczki podwieszane z zadaszeniem, 1 x ławeczka dla matek karmiących z przewijakiem.

Od istniejącego ciągu pieszego do ławeczek poprowadzi układ nieregularnych ścieżek szutrowych, które pozwolą spacerowiczom na przemieszczanie się pomiędzy „wysepkami” z ławeczkami. W pobliżu ławeczek należy umieścić śmietniczki.

Stojak na rowery należy umieścić w pobliżu ścieżki rowerowej.

Teren powinien zostać oświetlony latarniami w zależności od możliwości (elektrycznymi, hybrydowymi lub solarnymi). Autorzy proponują umieszczenie 3 latarni wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 16, 3 latarni wzdłuż istniejącego ciągu pieszego oraz po 1 latarni na istniejących trójkątnych terenach zielonych  (w sumie 2 latarnie – np. solarne).

Nie zapomniano również o akcencie prozwierzęcym. Wśród zaplanowanych nasadzeń znajdą się solidne karmiki i poidełka  dla ptaków

 

 

Nasadzenia (drzewa, róże, trawy,  byliny itp.)

Nawiązując do historii Płocka,  w której zapisane jest, że Płock przez wiele lat był „miastem róż”, autorzy proponują utworzenie rabat różanych tworzących  plamy kolorystyczne z róż okrywowych, róż pomarszczonych, które zostaną wkomponowane w małą architekturę). Wśród nasadzeń należy wykorzystać trawy wysokie ozdobne oraz byliny. 

Ważnym a wręcz kluczowym elementem parku kieszonkowego powinny  być drzewa, które dadzą zbawienny cień i schronienie dla ptaków. Warto rozważyć posadzenie drzew iglastych , które są atrakcyjne przez cały rok.  Autorzy zaplanowali posadzenie drzew tlenowych, które będą  stanowiły swoistą innowację w zieleni miasta  Płocka.

W zależności od wymagań sadzonych roślin zaplanowano system nawodnienia rabat różanych, rabat z bylinami/trawami, natomiast dla drzew zaplanowano hydroboxy.
Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu;

Celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców nie tylko osiedla Tysiąclecia ale także wszystkich płocczan poprzez stworzenie nowej zielonej przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku.

Utworzenie „parku kieszonkowego” jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku a dokładnie .

1.4. Cel strategiczny: Poprawa jakości powietrza w mieście (1.4.5. Zachowywanie i uwzględnianie w polityce przestrzennej korytarzy powietrznych stanowiących wolne

pasy przestrzeni i zieleni w mieście Płocku w kontekście stworzenia spójnego systemu zieleni miejskie)

3.2. Cel strategiczny: Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego (3.2.3. Zwiększenie dostępności terenów zieleni oraz poprawa czystości w mieście; 3.2.4. Kreacja nowych zielonych przestrzeni zwiększających liczbę miejsc rekreacji; 3.2.5. Rozwój przestrzeni miejskich służących aktywnemu spędzaniu czasu wolnego)

3.3. Cel strategiczny: Zapewnienie wysokiej jakości tkanki miejskiej (3.3.1. Poprawa estetyki oraz jakości przestrzeni i ochrona cennego krajobrazu miasta; 3.3.3. Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeniach publicznych).

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców;

Działka na której miałby zostać zlokalizowany park kieszonkowy doskonale nadaje się do urządzenia tam parku kieszonkowego, poprzez swoją niedużą powierzchnie. Tego typu inwestycja z pewnością podniesie atrakcyjność tych terenów oraz będzie dowodem na sprawnie prowadzoną politykę zarządzania miejską przestrzenią zieloną. Park powinien pełnić również funkcję buforową między ruchliwą ulicą Kobylińskiego, ciągiem pieszo – rowerowym tj. al. Nowaka, Pasażem Roguckiego, Aleją Spacerową a zlokalizowanymi zaraz obok obiektami mieszkalnymi i szkołą. Zapewni mieszkańcom możliwość rekreacji oraz stworzy możliwość spędzania wolnego czasu na łonie natury w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania.

 

3.     Atrakcyjność projektu.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia ilości terenów zieleni w Płocku. Będzie on pełnić funkcję rekreacyjno - wypoczynkowe, a dodatkowo przyczyni się do integracji mieszkańców. Teren będzie przyjazny ptakom i owadom. Inwestycja podniesie walory estetyczne osiedla Tysiąclecia, a co za tym idzie zachęci do spędzania czasu na łonie natury i poprawy samopoczucia. Teren będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Koszty generowane

SZACUNKOWE KOSZTY GENEROWANE PRZEZ PROJEKT W KOLEJNYCH LATACH* (np. wynagrodzenie, remont, opłaty za media, sprzątanie):

 

 

Rodzaj generowanych kosztów:

Koszt rocznie

1.

Utrzymanie zieleni

10 000 zł

2.

Prace konserwatorskie

8 000 zł

3.

Sprzątanie terenu

10 000 zł

4.

Energia elektryczna

12 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

Około 40 000 zł rocznie

Kosztorys

ŁĄCZNY SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU*:

 

Składowe projektu:

Koszt

1.

zakup i posadzenie drzew (około 12 drzew)

6x1000zł

6x2000zł

2.

Utworzenie 3 rabat np. z róż, traw,  bylin /łąki kwiatowej

10000zł+5000zł+5000zł

3.

drzewa oxygen tree (2 szt)

2x 1000zł

4.

wprowadzenie systemu nawadniającego

15000 zł

5.

hydrobox (14 szt)

14x 100zł

6.

budowę ścieżek szutrowych umożliwiających spacer po parku kieszonkowym;

300m2x 500zł

7.

opracowanie dokumentacji i projektu;

20 000 zł

8.

zakup i montaż latarni elektrycznych lub hybrydowych lub solarnych (8 szt);

8x 15 000 zł

9.

zakup montaż koszy na śmieci (6 szt) ;

 

6x 1400 zł

10.

 zakup i montaż ławek z oparciem/ławka bez oparcia (6 szt);

 

6x 2200 zł

11.

zakup i montaż stojaka na rowery (1 szt.); 

 

1x 3300 zł

12.

zakup i montaż ławek podwieszanych z zadaszeniem (2 szt.);

2x 16 500 zł

13.

 zakup i montaż ławki dla matek karmiących z przewijakiem (1 szt.);

1 x 16 500 zł

14.

 zakup i montaż karmików i poidełek dla ptaków (4 szt= 2szt. +2 szt.);

4 x 400 zł

 

RAZEM:

 435 000 zł

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Celem projektu jest wprowadzenie nasadzeń: drzew, krzewów bez ingerencji w istniejącą roślinność. Funkcjonujące w przestrzeni drzewa i krzewy będą wkomponowane w projektowany park kieszonkowy dzięki czemu żadne z drzew nie będzie podlegać wycince.
Załączniki
Folder:
2023_schemat parku kieszonkowego 001.jpg
2023_zał do parku kieszonkowego przykładowa architek.pdf
Geolokalizacja
(52.55061014730931, 19.687434071110253)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 509 230 zł.
Data dodania 2022-03-13 00:34:42
Data przyjęcia 2022-03-14 08:54:04
Data modyfikacji 2022-08-01 09:20:14
Powrót