Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

DZIECKO BEZPIECZNE NA DRODZE - MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

30

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Międzytorze
Ulica FAUSTYNA PIASKA 5
Krótki opis Projekt zakłada renowację ogólnodostępnego Miasteczka Ruchu Drogowego funkcjonującego przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku, na osiedlu Międzytorze. Plac manewrowy, usytuowany między garażami Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej a budynkiem szkoły powstał w 1997 roku, z przeznaczeniem do nauki przepisów ruchu drogowego, organizacji szkoleń i egzaminów na kartę rowerową oraz nauki jazdy na rowerze dla wszystkich uczniów szkół podstawowych naszego miasta oraz najmłodszych mieszkańców osiedli Międzytorze i Dworcowa. Projekt kierowany jest także do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Pod opieką dorosłych mogą zdobywać i doskonalić umiejętności bezpiecznego poruszania po drogach w charakterze pieszych i kierujących pojazdami jednośladowymi. Remont obejmie naprawę i uzupełnienie braków w nawierzchni, wymianę oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie terenu. Inwestycja zakłada również objęcie obiektu systemem monitoringu wizyjnego, obsługiwanego przez szkołę.
Charakterystyka

 Realizacja założonego projektu wymagać będzie demontażu nawierzchni istniejącego miasteczka ruchu drogowego, odzysku elementów, które mogą zostać wykorzystane ponownie oraz wywiezienie i utylizację zbędnych materiałów nie nadających się do ponownego wykorzystania. Następnie nawierzchnia będzie ułożona na nowo z wykorzystaniem materiałów z odzysku oraz uzupełniona nowymi niezbędnymi materiałami (708m2 nawierzchni oraz 1568m obrzeży). W kolejnym etapie robót zostanie wykonane oznakowanie pionowe w postaci znaków drogowych (zakładana ilość znaków - 36) oraz oznakowanie poziome wymalowane farbą chlorokauczukową. Na tym etapie możemy wyróżnić poniższe niezbędne prace i materiały:
•    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar = 708m2.
•    Rozebranie obrzeży 7x20 cm na podsypce, cementowo-piaskowej, obmiar = 1568m
•    Zdejmowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, obmiar = 36szt.
•    Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm - za demontaż x 0,4, obmiar = 36szt.
•    Transport wewnętrzny materiałów sztukowych, o masie do 50 kg pojazdami, skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, obmiar = 35t
•    Zagęszczenie istniejącej podbudowy, nawierzchni zagęszczarkami, obmiar = 0.1*708 = 70.800m3
•    Ręczne odtworzenie koryta głębokości, 20 cm pod obrzeża, obmiar = 0.15*1568 = 235.200m2
•    Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6, cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione, zaprawą cementową, obmiar = 1568m
•    Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem, ręcznym - 3 cm grubość, warstwy po zagęszczeniu, obmiar = 708m2
•    Układanie nawierzchni chodników i placów, z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2, - układanie kostki z odzysku, obmiar = 708m2
•    Piasek naturalny kopany, 0.0025m3/m2 * 32.03zł/m3, materiały pomocnicze
•    Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm, obmiar = 36szt.
•    Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, obmiar = 36szt.
•    Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową, obmiar = 100m2
•    Koparko-ładowarka na potrzeby prac montażowych, obmiar = 1kpl.
•    Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa, obmiar = 150m
•    Zagospodarowanie odpadów gruz z obrzeży - 25 kg/mb, obmiar = 0.025*1568 = 39.200t
•    Zużycie mediów licznikowych, obmiar = 1kpl
Realizacja projektu nie przewiduje wycinki drzew i krzewów, zakłada jednak na końcowym etapie realizacji zamierzeń naprawę darniowania z humusowaniem, obmiar = 80m2.
Zamontowanie System Monitoringu Wizyjnego w oparciu o nowy system kamer IP, umożliwi ciągłą obserwację terenu Miasteczka Ruchu Drogowego w celu uniknięcia kradzieży, uszkodzeń, dewastacji oraz weryfikacji osób przebywających na terenie w czasie pozalekcyjnym,  wpłynie na podniesienie bezpieczeństwo mieszkańców na osiedlu.

Uzasadnienie

Nasz projekt zakłada renowację funkcjonującego obecnie Miastecka Ruchu Drogowego przy Zespole Szkół nr 1 w Płocku, do którego uczęszczają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2.
Zakłada także, promowanie wartości edukacji i dbałości o bezpieczeństwo własne – przygotowanie najmłodszych uczniów i dzieci do świadomego i pewnego poruszania się pojazdami jednośladowymi po drogach rowerowych i jezdniach.
Dodatkowo obiekt będzie wykorzystywany podczas lekcji WF, zajęć świetlicowych i zajęć wychowania komunikacyjnego. Jego różnorodne elementy dadzą możliwość ćwiczenia zręczności, współzawodnictwa i kreatywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, co stanowi alternatywę dla telewizora i gier komputerowych. Atrakcyjna i pomysłowo zagospodarowana przestrzeń miasteczka ruchu drogowego zmotywuje dzieci do rozwijania umiejętności jazdy na rowerze i pogłębiania znajomości przepisów ruchu drogowego. Umożliwi ponadto przeprowadzenie egzaminów na kartę rowerową dla dzieci z wielu płockich szkół podstawowych.
Odnowienie tej przestrzeni wprowadzi spore urozmaicenie i poprawi wizerunek osiedla. Pozwoli także, na organizację imprez edukacyjnych, dotyczących bezpieczeństwa pieszego w ruchu rowerowym i rowerzystów, rodzinnego spędzania czasu. Przyczyni się do zacieśniania współpracy między społecznością szkolną, Policją i mieszkańcami osiedla.
Ponadto, objęcie strefy miasteczka ruchu drogowego monitoringiem wizyjnym znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 brak kosztów 0zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0zł
Kosztorys

 

 

Składowe projektu:

Koszt netto

1.

Prace demontażowe:

 • Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, obmiar = 708m2.

 • Rozebranie obrzeży 7x20 cm na podsypce, cementowo-piaskowej, obmiar = 1568m

 • Zdejmowanie tablic znaków drogowych, zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych, obmiar = 36szt.

 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm - za demontaż x 0,4, obmiar = 36szt.

 • Transport wewnętrzny materiałów sztukowych, o masie do 50 kg pojazdami, skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, obmiar = 35t

60 239 zł

2.

Prace montażowe:

 • Zagęszczenie istniejącej podbudowy, nawierzchni zagęszczarkami, obmiar = 0.1*708 = 70.800m3

 • Ręczne odtworzenie koryta głębokości, 20 cm pod obrzeża, obmiar = 0.15*1568 = 235.200m2

 • Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6, cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione, zaprawą cementową, obmiar = 1568m

 • Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem, ręcznym - 3 cm grubość, warstwy po zagęszczeniu, obmiar = 708m2

 • Układanie nawierzchni chodników i placów, z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2, - układanie kostki z odzysku, obmiar = 708m2

 • Piasek naturalny kopany, 0.0025m3/m2 * 32.03zł/m3, materiały pomocnicze

 • Słupki do znaków drogowych z rur stalowych, o śr. 70 mm, obmiar = 36szt.

 • Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2, obmiar = 36szt.

 • Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową, obmiar = 100m2

 • Koparko-ładowarka na potrzeby prac montażowych, obmiar = 1kpl.

119 290 zł

3.

Zagospodarowanie terenu, zużycie mediów licznikowych, prace zabezpieczające i utylizacja:

 • Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa, obmiar = 150m

 • Zagospodarowanie odpadów gruz z obrzeży - 25 kg/mb, obmiar = 0.025*1568 = 39.200t

 • Zużycie mediów licznikowych, obmiar = 1kpl

 • Naprawa darniowania z humusowaniem, obmiar = 80m2

12 438 zł

4.

Zakupienie oznakowania pionowego (znaki drogowe: zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne itp.) - 36 sztuk

10 500 zł

5.

System monitoringu wizyjnego:

 • Tubowa kamera IP 5 Mpx, MOTOZOOM

 • 8-kanałowy rejestrator IP, 8Mpx, 160Mb/s

 • Dysk twardy 2TB do rejestratora

 • 10-portowy switch PoE

 • Puszka montażowa do kamer

 • Kabel instalacyjny UTP kat 5e

 • Koryta kablowe

 • Montaż, konfiguracja, uruchomienie

14 433 zł

 

RAZEM:

216 900 zł

 

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54507449328596, 19.72554842229838)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 538 500 zł.
Data dodania 2022-03-14 10:11:23
Data przyjęcia 2022-03-14 13:46:36
Data modyfikacji 2022-08-01 09:51:17
Powrót