Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

38

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
środowisko
Potencjalni użytkownicy rodziny z dziećmi
zwierzęta
inni
Nazwa osiedla Wyszogrodzka
Ulica Norbertańska 2
Krótki opis Budowa nowej woliery dla Lucka i Barbary – pary bielików olbrzymich mieszkających w płockim ZOO. Gatunek ten przebywa w ogrodzie zoologicznym w Płocku od 20 lat. Proponujemy wybudowanie nowoczesnej woliery wraz z tablicami edukacyjnymi. Dzięki wielkometrażowej budowli, ptaki będą miały optymalne warunki, by móc rozwinąć skrzydła, a może nawet dochować się potomstwa. Projekt będzie łączył w sobie edukację mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony gatunków narażonych na wyginięcie z uatrakcyjnieniem wizyt w płockim ZOO.
Charakterystyka

Projekt zakłada budowę woliery dla pary bielików olbrzymich zamieszkujących płocki ogród zoologiczny.

Bieliki olbrzymie to najwięksi przedstawiciele orłanów (Haliaeetus) i zarazem bliscy krewni bielika, którego wizerunek stanowi nasze godło państwowe. W trosce o dobrostan pary zamieszkującej płockie zoo proponujemy wykonanie dużej woliery, która pozwoli ptakom wykazywać naturalne zachowania i bardzo poprawi warunki ich życia. Obiekt wykonany na wzór wielkometrażowych wolier dla ptaków drapieżnych spotykanych w wielu ogrodach zoologicznych na świecie, znacznie podniesie standard utrzymania gatunku narażonego na wyginięcie, a także wpłynie na atrakcyjność wizyt mieszkańców w płockim zoo.

Zgodnie z założeniem planowane jest wybudowanie stalowej woliery o wymiarach 20 x 18 x 9/1 m, pokrytej siatką ze stali nierdzewnej. Konstrukcja w połowie będzie zadaszona (płyta przeźroczysta PVC). Budowla powstanie w miejscu, w którym niegdyś istniała wielka, drewniana woliera ptaków drapieżnych, która ze względu na zużycie materiału i groźbę katastrofy budowlanej została rozebrana. Konstrukcja w swoim charakterze będzie nawiązywała do poprzedniej woliery, jednak materiały z których będzie wykonana charakteryzować się będą dużą trwałością co wpłynie na jakość budowli i możliwość praktycznie nieograniczonego czasu jej użytkowania.

W chwili obecnej bieliki olbrzymie przebywają w płockim zoo w wolierze, która wprawdzie spełnia minimalne wymogi przewidziane dla utrzymywania tego gatunku w zoo, jednak warunki te dalekie są od optymalnych. Ograniczeniem tego miejsca jest na pewno jego powierzchnia, która uniemożliwia ptakom komfortowy wypoczynek z dala od publiczności i generuje stres. Bieliki olbrzymie to ptaki stosunkowo płochliwe, dla których wielkość woliery ma decydujące znaczenie w przypadku hodowli i chęci zapewnienia ptakom właściwego dobrostanu.            

W projekcie przewidziane jest również wykonanie czterech tablic edukacyjnych o wymiarach 160 cm x 100 cm każda, które będą opisywały bieliki (charakterystyka gatunku i potrzeba jego ochrony, porównanie orłanów i orłów – nawiązanie do godła państwowego, porównanie bielika olbrzymiego i bielika zwyczajnego wraz ze zwróceniem uwagi na miejsce bytowania bielików w okolicy Płocka – obszar ostoi ptaków „Dolina Środkowej Wisły”,  oraz opis historii związanej z płockimi bielikami olbrzymimi z płockiego zoo). Tablice będą wykonane z materiału typu DIBOND, będą oprawione w drewniane ramy i ustawione w okolicy wybudowanej woliery.

Uzasadnienie

1.   Cel i potrzeba realizacji projektu. 

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku” jako organizacja, która wśród swoich celów statutowych posiada  działalność na rzecz poprawy warunków życia zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku, a także pracę zmierzającą do zapoznania społeczeństwa z problematyką ochrony przyrody - w szczególności ochrony zwierząt proponuje wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego projektu, który będzie łączył w sobie ww. cele.

Para bielików olbrzymich (Haliaeetus pelagicus) zamieszkujących płocki ogród zoologiczny wymaga poprawy ich warunków bytowych. Odkąd w związku ze stanem technicznym zdemontowano wolierę, którą ptaki te zamieszkiwały dotychczas, para płockich orłanów przebywa w możliwie największej z wolier jaką dysponuje ogród zoologiczny. Woliera ta, mimo iż spełnia minimalne wymagania jakie pozwalają utrzymywać ten gatunek w warunkach sztucznych, niestety nie jest wystarczająca do tego aby ptaki mogły się czuć w niej komfortowo i aby mogła być w tym miejscu prowadzona ich hodowla. Konieczne jest pamiętać, iż bielik olbrzymi to jeden z trzech największych gatunków ptaków drapieżnych na świecie. Wielkość woliery, w której ptaki przebywają obecnie powoduje, że często płoszą się one w sytuacji kiedy goście odwiedzający zoo zbliżają się do klatki. Dodatkowo woliera ta znajduje się w samym centrum ogrodu zoologicznego, nieopodal mini zoo, gdzie często słychać gwar dzieci. Nie bez znaczenia jest również zieleń znajdująca się wokół woliery. Obok obiektu znajdują się stare dęby, które powodują że ptaki, które w naturze zamieszkują otwarte przestrzenie (gniazda budują na skalistych klifach lub wysokich drzewach sąsiadujących z otwartą przestrzenią - np. morzem lub rzeką) przebywają w warunkach, które nie są dla nich naturalne (woliera jest dużo niższa od sąsiadujących z nią drzew). Projekt zakłada budowę wielkometrażowej woliery na skarpie skierowanej na dolinę Wisły. Jest to jedno z najwyżej położonych miejsc w zoo, a zarazem jedno z niewielu, gdzie jest wielka, otwarta przestrzeń. Miejsce to idealnie wpisuję się w potrzeby tego gatunku i jako takie stanowi najlepsze miejsce do utrzymywania i hodowli tych ptaków. Atutem nie bez znaczenia będzie również wielkość planowanej woliery. Jej gabaryty zapewnią ptakom dystans od publiczności odwiedzającej zoo i pozwolą na wykazywanie naturalnego behawioru.

 

2.   Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.

Niniejszy projekt zakłada edukację mieszkańców Płocka w zakresie potrzeby ochrony gatunków narażonych na wyginięcie. W tym celu zaplanowano wykonanie 4 tablic edukacyjnych towarzyszących ekspozycji orłanów w płockim zoo. Edukacja mieszkańców będzie odbywać się poprzez prezentowanie treści dotyczących bielików, które w powszechnym przekonaniu są orłami. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy w tym zakresie i podniesienie świadomości społecznej dotyczącej systematyki i potrzeby ochrony ptaków drapieżnych. Tablice edukacyjne, które mają stanowić  uzupełnienie ekspozycji będą prezentowały treści, które pozwolą mieszkańcom uzyskać kompleksową wiedzę w przedmiotowym temacie. Pierwsza z tablic umożliwi mieszkańcom zapoznanie się z informacjami na temat gatunku jakim jest bielik olbrzymi oraz na temat jego statusu w przyrodzie i zagrożeń z jakimi ptak ten zmaga się w środowisku naturalnym. Dzięki kolejnej tablicy mieszkańcy poszerzą swą wiedzę na temat godła i symbolu Rzeczypospolitej Polskiej. Na kolorowych rycinach zostaną przedstawione różnice pomiędzy orłami a orłanami, których przedstawicielami są nasz rodzimy bielik i bielik olbrzymi z płockiego zoo. Dzięki treściom zawartym na tym szyldzie odwiedzający ekspozycję dowiedzą się jaki gatunek jest prototypem ptaka w polskim godle oraz jakie wątpliwości są z tym związane. Tablica ta będzie świetnym uzupełnieniem wiedzy zwłaszcza najmłodszej części społeczeństwa.

Trzecia z tablic będzie przedstawiać różnice pomiędzy bielikiem zwyczajnym a bielikiem olbrzymim. Plansza ta będzie również omawiać naturalne obszary, w których można obserwować dzikie bieliki i wzbogaci wiedzę mieszkańców na temat chronionego siedliska  przyrodniczego jakim jest obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły”, które jest naturalnym siedliskiem tych ptaków i którego miasto Płock jest jedną z granic. Dzięki przedstawionym tutaj treściom mieszkańcy Płocka poszerzą swoją wiedzę na temat charakterystyki środowiska przyrodniczego regionu płockiego.

Ostatnia z prezentowanych plansz będzie opisywała historię ucieczki samicy bielika olbrzymiego z woliery i jej powrotu  do płockiego zoo. Historia ta, choć mogłaby się na pozór wydawać uwieńczeniem niesprawiedliwego życia w niewoli stworzenia, które z natury powinno być wolne, w rzeczywistości stanowi świetną lekcję dla społeczeństwa, na temat potrzeby hodowli zagrożonych gatunków w ogrodach zoologicznych. Jest idealnym przykładem na to, że zwierzęta urodzone w warunkach hodowli nie zawsze są w stanie poradzić sobie na wolności.

Uatrakcyjnienie wizyt w płockim zoo, związane z powstaniem ekspozycji dla zwierząt wymagających poprawy warunków wraz z edukacją społeczną przyczyni się do znacznego podniesienia świadomości na temat potrzeby ochrony przyrody i zachowania bioróżnorodności. Uwrażliwi również mieszkańców na los zwierząt, który często zależny jest od działań i decyzji  człowieka. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy otrzymają możliwość obserwacji ptaka, który jako przedstawiciel orłanów i bliski krewny bielika zwyczajnego kojarzony jest z naszym symbolem przyrodniczym i narodowym. Warto zaznaczyć, że wizyty w zoo, do których niniejszy projekt na pewno będzie zachęcał, stanowić będą dla mieszkańców możliwość ciekawej lekcji przyrody wśród zwierząt.

3.   Atrakcyjność projektu.

Niniejszy projekt będzie wykonany zgodnie z trendami jakie spotykane są w ogrodach zoologicznych na całym świecie. Wielkość woliery, a także jej jakość podniesie prestiż płockiego zoo, które już teraz jest szanowane w środowisku w związku z hodowlą rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Konieczne jest wspomnieć, że miejsce w zoo wybrane do realizacji projektu i zaakceptowane przez Zarząd Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w chwili obecnej jest niezagospodarowane  w związku z czym będzie stanowić dodatkową atrakcję w naszym zoo. Nie bez znaczenia atutem projektu będzie również praktycznie bezkosztowość jego eksploatacji. Opiekę nad wolierą będą pełnili zatrudnieni już pracownicy płockiego zoo, a potencjalne koszty jakie mogą się pojawić to te związane z ewentualnymi naprawami czy konicznością konserwacji poszczególnych jej elementów. Biorąc jednak pod uwagę materiał z jakiego zostało zaplanowane wykonanie woliery, koszty te będą ponoszone bardzo rzadko i w minimalnie kilkuletnich odstępach czasu. Tu również trzeba podkreślić, że drobne naprawy i konserwacje będą także mogły być wykonywane w ramach działalności własnej płockiego zoo.

Tablice edukacyjne zaplanowane jako uzupełnienie nowej ekspozycji bielików olbrzymich będą wykonane w technologii DIBOND. Nazwą tą określa się płyty kompozytowe, które składają się z kilku warstw aluminium połączonych rdzeniem polietylenowym. Tworzywo to jest bardzo wytrzymałe i łatwe w obróbce. Dzięki swym wyjątkowym właściwościom płyty tego typu często są wykorzystywane np. w reklamie. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że DIBOND jest dobrym materiałem do stosowania na zewnątrz. Jest odporny na warunki atmosferyczne, wilgoć oraz promienie UV. Tablice wykonane w tej technologii nie płowieją i służą przez wiele lat, przez co będą mogły stanowić świetne uzupełnienie planowanego przedsięwzięcia. Omawiając atrakcyjność projektu nie sposób nie wspomnieć o tematyce jaką on porusza: ochrona przyrody i poprawa warunków życia zwierząt. Jak wiadomo w związku ze zmieniającym się klimatem i tempem wymierania gatunków, zachowanie bioróżnorodności jest jedną z najpilniejszych potrzeb ludzkości. Hodowla zwierząt w warunkach sztucznych jest jedną z form realizacji tego zadania, a dzięki tej działalności na świecie udało się uratować od wymarcia już wiele gatunków, m. in. naszego rodzimego żubra (Bison bonasus). Wobec powyższego podjęcie próby hodowli gatunku, którego los w przyrodzie jest zagrożony idealnie wpisuje się w potrzebę ochrony wspomnianej wyżej bioróżnorodności. Dodatkowo poprawa warunków bytowych zwierząt, które już mieszkają w zoo jest działaniem, które będzie kształtować świadomość ludzi oraz uczyć prawidłowych postaw i humanitarnego traktowania zwierząt. Działanie takie niewątpliwie wpisuje się również w potrzebę edukacji społecznej związanej ze znajomością zasad postępowania w kontekście szeroko rozumianej ochrony zwierząt.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Sprzątanie 12000,00 netto
2 Konserwacja 2000,00 netto
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  14000,00 netto
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Prace przygotowawcze 26 100,00 zł netto
2 Prace budowlane 350 628,85 zł netto
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:

 376 728,85 zł netto

463 376,49 zł brutto

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Podczas realizacji projektu nie ma potrzeby przeprowadzenia wycinki drzew. Rośliny rosnące na wskazanym obszarze będą stanowiły element ekspozycji. Pielęgnacja roślin będzie się odbywała przez pracowników zoo. Planowane są również dodatkowe nasadzenia ekspozycyjne w ramach działalności własnej zoo.
Załączniki
Folder:
2023_Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła - wizualizacja woliery.jpg
2023_Pomóżmy płockim orłanom rozwinąć skrzydła - Szacunkowy koszt wykonania woliery.docx
Geolokalizacja
(52.536899524504044, 19.699859619140625)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 530 000 zł.
Data dodania 2022-03-14 12:03:17
Data przyjęcia 2022-03-24 09:29:25
Data modyfikacji 2022-08-01 10:39:44
Powrót