Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Zawsze bezpieczni

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

48

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie środowisko
inne
Potencjalni użytkownicy inni
Ulica Wyszogrodzka 1a
Krótki opis Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu efektywności działań płockich jednostek ochotniczych straży pożarnych w Płocku-Borowiczkach i Płocku-Podolszycach oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, poprzez dostosowanie technicznych środków reagowania do potrzeb wynikających z obecnie obowiązujących standardów ratownictwa w zakresie zwalczania zagrożeń, podejmowania działań prewencyjnych, ratowania zdrowia i życia ludzkiego, mienia i zapewnienia bezpieczeństwa środowiska przed skutkami powodzi i podtopień na terenie Miasta Płocka.
Charakterystyka

Projekt polega na doposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Miasta Płocka  tj. OSP Płock- Borowiczki i OSP Płock- Podolszyce oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) jako specjalistycznego stowarzyszenia, zajmującego się wykonywaniem zadań związanych z ratownictwem wodnym, poprzez zakup i przekazanie sprzętu ratowniczego niezbędnego podczas akcji ratowniczych związanych z zagrożeniem powodziowym wynikającym m.in. z nadwiślańskiej lokalizacji Miasta Płocka.

Strażacy-ratownicy z OSP oraz ratownicy WOPR działający społecznie, niosą ofiarnie pomoc każdemu, kto jej potrzebuje. Umiejscowienie siedzib tych organizacji na terenie miasta – jakim jest Płock znacznie ogranicza możliwość pozyskiwania wsparcia ze środków, z których mogą korzystać np. OSP i inne organizacje zlokalizowane na terenach wiejskich.

Strażacy ochotnicy z Płocka kontynuują długą tradycję. Początki ochrony przeciwpożarowej w Płocku sięgają od 1873 roku, czyli od momentu zorganizowania ochotniczej straży pożarnej w Płocku. Choć faktyczne jej utworzenie nastąpiło w 1873 roku, to carskie władze zaborcze decyzję wydały dopiero dwa lata później. W roku 1902 powstała OSP w Borowiczkach, a w roku 1922 w Podolszycach. Płoccy strażacy zapisali się również chwalebnie w dziejach walk o wolność Ojczyzny w czasie obydwu wojen światowych. W listopadzie 1918 roku płoccy strażacy wzięli gremialnie udział w rozbrajaniu wojsk zaborczych. W czasie II wojny światowej, w OSP Podolszyce powstała Placówka ZWZ-AK. Płoccy strażacy byli członkami organizacji konspiracyjnych min. „TOPS”, a wielu jej członków zginęło w walce z okupantem.

W 1947 roku zorganizowana została Miejska Zawodowa Straż Pożarna, jednak ochotnicze formacje kontynuowały swoją działalność. Z biegiem czasu i zwiększaniem się terytorium Płocka OSP znalazły się w jego granicach, wzmacniając system bezpieczeństwa miasta, choć już wcześniej włączały się w działania na terenie Płocka.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej i OPP o zasięgu regionalnym, obejmującym swoją działalnością powiaty: płocki, gostyniński i sierpecki, zrzeszonym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Mazowieckiego. Od 1978 roku WOPR zapewnia bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodami Mazowsza Płockiego, niesie mieszkańcom pomoc w czasie klęsk żywiołowych (głównie powodzi i podtopień), ratuje osoby,  które uległy wypadkowi albo narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodzie, współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska naturalnego, głównie z jednostkami OSP, PSP i Policją. 

W ramach swojego działania strażacy OSP ściśle współdziałają z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi podmiotami i instytucjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta, jak Policja, czy Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W swych czynnościach operacyjnych jednostki OSP podlegają bezpośrednio Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP, które koordynuje wszelkie działań ratownicze na obszarze miasta.

W swej działalności zajmują się nie tylko zapobieganiem i gaszeniem pożarów, ale również innymi rodzajami ratownictwa, jak ratownictwo techniczne podczas wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń (zwłaszcza będących wynikiem anomalii pogodowych).

Duże znaczenie ma udział płockich jednostek OSP i WOPR w działaniach przeciwpowodziowych realizowanych w mieście oraz poza jego granicami, a służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu mieszkańców miasta oraz w akcjach ratowniczych prowadzonych na obszarach wodnych. Ich udział w akcjach tego typu pozwala na szybkie ich zakończenie i przywrócenie normalnego funkcjonowania mieszkańców miasta i znajdujących się w mieście firm i instytucji.

Niestety posiadane przez płockiej jednostki OSP oraz płocki WOPR sprzęt jest niekompletny, w znacznej części wysłużony, co w konsekwencji ogranicza zdolność niesienia pomocy lub realnie grozi jej ograniczeniem, a przez to ograniczeniem udziału strażaków OSP i ratowników WOPR w działaniach ratowniczych.

Ważnym elementem działalności OSP i WOPR jest profilaktyka, zwłaszcza praca z dziećmi i młodzieżą. Strażacy OSP i ratownicy WOPR prowadzą regularnie nieodpłatne zajęcia w płockich przedszkolach i szkołach przekazując najmłodszym zasady bezpiecznego zachowania się oraz udzielania pierwszej pomocy.

Realizacja projektu pozwoli na efektywne prowadzenie działań ratowniczych na terenie Miasta Płocka oraz służących jego bezpieczeństwu. Zakupiony sprzęt zapewni bezpieczeństwo osobom biorącym udział w akcjach ratowniczych oraz pozwoli szybciej dotrzeć z pomocą do osób wymagających pomocy i miejsc gdzie działania służb ratowniczych są niezbędne.

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo osobiste mieszkańców poprzez zwiększenie środków dostępnych do użycia w sytuacjach, gdy czas oczekiwania na pomoc może mieć wymiar ludzkiego życia.

Projekt obejmuje zakup i przekazanie:

A. Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Borowiczkach: 

1 zestawu: statek do celów powodziowych plus silnik plus przyczepa podłodziowa

3 suchych skafandrów

3 zestawów oświetlenia terenu działań ratowniczych (najaśnica, masz/statyw, przedłużacz)

12 kompletów środków ochrony osobistej strażaka-ratownika OSP

1 bezzałogowy statek powietrzny (dron) służący do obserwacji i rozpoznania terenu działań ratowniczych

10 kompletów oświetlenia podręcznego ratowniczego (szperacz plus latarka czołówka)

 

B. Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocku – Podolszycach: 

1 zestawu: statek do celów powodziowych plus silnik plus przyczepa podłodziowa

3 suchych skafandrów

1 zestaw pojazdu UTV z wyposażeniem oraz  przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu

3 zestawów oświetlenia terenu działań ratowniczych (najaśnica, masz/statyw, przedłużacz)

12 kompletów środków ochrony osobistej strażaka-ratownika OSP

1 bezzałogowy statek powietrzny (dron) służący do obserwacji i rozpoznania terenu działań ratowniczych

10 kompletów oświetlenia podręcznego ratowniczego (szperacz plus latarka czołówka)

 

C. Rejonowemu Płockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Płocku: 

1 zestawu: statek do celów powodziowych plus silnik plus przyczepa podłodziowa

1 systemu ratowniczego Woda-Lód plus przyczepa

3 suchych skafandrów

1 bezzałogowy statek powietrzny (dron) służący do obserwacji i rozpoznania terenu działań ratowniczych

1 zestaw: Quad z wyposażeniem, przyczepą ratowniczą i przyczepą transportową

12 zestawów odzieży ratowniczej WOPR (komplet nurkowy, sztormiak, kurtka softshell)

10 kompletów oświetlenia podręcznego ratowniczego (szperacz plus latarka czołówka)

Oprócz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka, realizacja projektu przyczyni się do wsparcia trzech płockich organizacji pozarządowych, jakimi są: Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku - Borowiczkach, Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – Podolszycach, Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Modernizacja i uzupełnienie wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Rejonowe Płockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego poprawi również ich wizerunek w oczach, zwłaszcza młodych płocczan, przyczyniając się do zwiększenia ich aktywności społecznej poprzez motywację do członkostwa w organizacjach pozarządowych, jakimi są zarówno OSP i WOPR.

Projekt jest zgodny z zadaniami własnymi gminy, do których należy zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej swoim mieszkańcom. Jako jedna ze zbiorowych potrzeb tej wspólnoty została wymieniona w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku w szerokim zakresie. Realizacja projektu jest działaniem w zakresie co najmniej dwóch kluczowych kierunków rozwoju. Są nimi, wg. kolejności przyjętej w Strategii kierunki: 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii i 3. Harmonijna przestrzeń do życia.

Realizacja projektu odpowiada następującym, zawartym w poszczególnych kierunkach celach i zadaniach:

- w przypadku kluczowego kierunku rozwoju 2. Dynamiczny hub innowacji i technologii, jest to cel strategiczny: 2.5. Adaptacja do zmian klimatu i dostępność infrastruktury technicznej i główne zadanie: 2.5.7. Infrastrukturalne i organizacyjne przygotowanie miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich ewentualne skutki;

- w przypadku kluczowego kierunku rozwoju 3. Harmonijna przestrzeń do życia, jest to cel strategiczny: 3.1.Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan i główne zadania: 3.1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego – zwiększanie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców oraz 3.1.6. Wspieranie i aktywizacja płockich organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych oraz wsparcie i promocja płockiego wolontariatu.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka poprzez uzupełnienie wyposażenia płockich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Płock-Borowiczki, OSP Płock-Podolszyce) oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w sprzęt niezbędny do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami klęsk żywiołowych.

Przewidziane w projekcie zakupy służą zapewnieniu gotowości do niesienie pomocy i efektywnego wykorzystania ich w działaniach ratowniczych na terenie miasta Płocka i na rzecz jej społeczności zwiększając bezpieczeństwo osobiste mieszkańców. 

Posiadane przez OSP i WOPR wyposażenia i brak części sprzętu ratowniczego nie pozwalają na efektywne podejmowanie działań ratowniczych, które wymagają udziału specjalistycznego sprzętu oraz stosowania określonych środków ochrony osobistej. Stan ten ograniczać może bezpieczeństwo mieszkańców Płocka grożąc im utratą życia, zdrowia lub mienia, zwłaszcza w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych jak np. powódź.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców

Uzupełnienie wyposażenia 2. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Rejonowego Płockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z terenu Miasta Płocka może przyczynić się do uratowania życia, zdrowia lub mienia każdego z mieszkańców Płocka, który znajdzie się w sytuacji lub miejscu wymagającym pomocy ze strony tych organizacji.

Realizacja projektu zwiększy poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta Płocka wobec skutków powodzi i innych zagrożeń.

3. Atrakcyjność projektu

Realizacja projektu, z którego efektów skorzystać może każdy z mieszkańców miasta w formie wsparcia organizacji ratowniczych, cieszących się od lat najwyższym zaufaniem stanowić będzie działanie o treści interesującej mieszkańców i media.

Nowoczesny sprzęt wyróżniające się w trakcie wykorzystania do ćwiczeń i działań ratowniczych oraz miejscu postojowym, oznakowane w sposób potwierdzający sfinansowanie ze środków miasta Płocka w ramach budżetu obywatelskiego będzie doskonałą formą potwierdzenia wobec mieszkańców i turystów zaangażowania miasta Płocka w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających w Płocku oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację budżetu obywatelskiego.

Realizacja projektu będzie miała znaczenie w aspekcie zwiększania aktywności społecznej poprzez zainteresowanie płocczan członkostwem w organizacjach pozarządowych, jakimi są Ochotnicze Straże Pożarne i Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz potwierdzeniem przydatności tych organizacji społecznych.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Przegląd gwarancyjny 1500 zł
[750,00 zł/przegląd/pojazd]
2 Ubezpieczenie 
1000,00 zł
[500,00 zł/rok/pojazd ATV,UTV]
500 zł
[100,00 zł/
rok/przyczepa]
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Zakup 3 zestawów: statek do celów powodziowych plus silnik plus przyczepa podłodziowa

187 176,00 zł brutto 

152 175,61 zł netto

2  Zakup 1 systemu ratowniczego Woda-Lód plus przyczepa

63 870,00 zł brutto

51 926,83 zł netto

3  Zakup 12 suchych skafandrów

48 000,00 zł brutto

39 024,39 zł netto

4 Zakup 1 zestawu pojazdu UTV z wyposażeniem oraz  przyczepą ratowniczą, przyczepą transportową i pługiem szybkiego montażu

150 000,00 zł brutto

121 951,22 zł netto

5  Zakup 6 zestawów oświetlenia terenu działań ratowniczych (najaśnica, masz/statyw, przedłużacz)

54 789,00 zł brutt

44 536,59 zł netto

6  Zakup 24 kompletów środków ochrony osobistej strażaka-ratownika OSP

168 000,00 zł brutto

136 585,37 zł netto

7 Zakup 3 bezzałogowych statków powietrznych (dron) służących do obserwacji i rozpoznania terenu działań ratowniczych

93 000,00 zł brutto

75 609,76 zł netto

8 Zakup 1 zestawu: Quad z wyposażeniem, przyczepą ratowniczą i przyczepą transportową

92 289,00 zł brutto

75 031,71 zł netto

9 Zakup 12 zestawów odzieży ratowniczej WOPR (komplet nurkowy, sztormiak, kurtka softshell)

52 668,00 zł brutto

42 819,51 zł netto

10 Zakup 30 kompletów oświetlenia podręcznego ratowniczego (szperacz plus latarka czołówka)

18 329,40 zł brutto

14 901,95 zł netto

RAZEM:

928 112,40 zł brutto

754 562,93 zł netto

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie ma negatywnego wpływu na istniejącą zieleń i nie przewiduje wycinki drzew i krzewów. Wykorzystanie zakupionego sprzętu i wyposażenia w trakcie działań ratowniczym może przyczynić się do ograniczenia zniszczeń wśród istniejącej zieleni.
Załączniki
Folder:
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_10a_Szperacz_ladowalny.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_04c_UTV_przyczepa_transportowa.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_06a_hełm.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_02b_PRZYCZEPA_DO_SYSTEMU_WODA-LÓD.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_04d_UTV_pług.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_05a_oświetlenie_najaśnica.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_05c_oświetlenie_przedłużacz.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_05b_oświetlenie_statyw.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_06b_ubranie.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_09c_Softshell_model 075.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_07_dron.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_06c_rękawice.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_09a_komplet_nurkowy.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_01d.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_09b_Sztormiak_komplet.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_01c_DEKLARACJA ZGODNOŚCI.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_08b_przyczepa_ratownicza_do_Quada.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_06d_buty.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_02a_SYSTEM_WODA-LÓD_RSKTM-15_1.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_02c_cennik.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_08a_Quad_Polaris_Scrambler_XP_1000_Model_2022.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_04a_UTV.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_04b_UTV_przyczepa_ratownicza.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_01b_silnik_F30_ELHPT EFI.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_01a_zalacznik_statek.docx
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_08c_przyczepa_transportowa.pdf
2023_2022_Zawsze_bezpieczni_10b_Latarka_czoowa_z_ciepym_swiatlem.pdf
Geolokalizacja
(52.54522543608108, 19.704596313951047)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 929 000 zł.
Data dodania 2022-03-14 15:37:44
Data przyjęcia 2022-03-15 11:02:08
Data modyfikacji 2022-08-01 13:07:54
Powrót