Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

POMOCNI

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

51

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
sprawy obywatelskie
inne
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Jakubowskiego 10
Krótki opis Projekt POMOCNI powstał w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów i służyć będzie podniesieniu jakości i efektywności pracy w placówce. Założenia i podstawy programowe projektu wychodzą naprzeciw osobom korzystającym z naszego wparcia (diagnozy, terapii, konsultacji), dla których ważne i istotne jest szybkie i skuteczne oraz profesjonalne rozwiązywanie problemów, z jakimi się do nas zgłaszają. Zależy nam na wieloaspektowym wspomaganiu rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie rodziny. Służyć temu będzie poprawa warunków edukacyjno-terapeutycznych poprzez doposażenie Poradni w dodatkowe pomoce multimedialne (tablice multimedialne) i sprzęt komputerowy, sprzęt do terapii metodą Tomatisa, szybszy Internet szerokopasmowy oraz drukarkę sieciową. Dzięki podniesieniu jakości pracy Poradni stanie się ona bardziej atrakcyjna i nowoczesna, a jednocześnie otworzy się na współpracę z mieszkańcami, dzięki możliwości realizowania wzbogaconej oferty oddziaływań terapeutycznych poprzez: prowadzenie terapii treningu słuchowego, organizowania szkoleń i pogadanek psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców mieszkańców osiedla Kolegialna.
Charakterystyka

Modernizacja naszej placówki to działanie dydaktyczno-wychowawcze wpisujące się

w politykę edukacyjną UMP, którego założeniem jest rzetelna, profesjonalna i praktyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W ramach projektu planuje się zmodernizowanie sieci komputerowej oraz wzbogacenie oferty placówki o nowe oddziaływania profilaktyczno- terapeutyczne poprzez zakup tablic multimedialnych oraz sprzętu do metody Tomatisa.

Metoda prof. Alfreda Tomatisa to trening kształcenia uwagi słuchowej i modyfikacji słyszenia na poszczególnych czę­stotliwościach, co wpływa zarówno na poprawę percep­cji słuchowej, jak i na trwałą modyfikację głosu. Profesor Alfred Tomatis udowodnił, że narząd słuchu

w znacznym stopniu oddziałuje na zmysł równowagi, koncentrację, koordynację ruchową, a także na napięcie mięśniowe. Za pomocą odpowiednio filtrowanych dźwięków muzyki Mo­zarta i chorałów gregoriańskich stymulowane są ośrodki w korze mózgowej. Dzięki temu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz polepsza percepcja bodźców ze­wnętrznych, co umożliwia pacjentowi wyższy poziom funk­cjonowania w sferze motorycznej, językowej, komunika­cyjnej i społecznej. Terapia jest odpowiednia dla odbiorców w różnym wieku, a programy terapeutyczne opracowane są pod kątem takich zaburzeń jak:  zaburzenia mowy i języka, specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia, dysortografia), autyzm, zespół Aspergera, ADHD, ADD.

Metoda Tomatisa oddziałuje także na układ limbiczny (struktury podkorowe i niektóre części kory mózgowej), który połączony jest z układem słuchowym. Układ limbiczny odpowiada między innymi za takie mechanizmy jak emocje, pamięć i uczenie się. Działa regulująco

w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi oraz działa skutecznie również w przypadku regulowania stresu.

Biorąc pod uwagę trudny okres, w jakim żyjemy związany z pandemią oraz sytuacją

w Ukrainie działania podejmowane za pomocą tej metody będą bardzo pomocne w naprawianiu działania całego organizmu.

Potrzeby dzieci i rodziców oraz środowiska lokalnego determinują podjęcie działań w kierunku popularyzacji nowoczesnych metod przekazywania informacji w oparciu o multimedia

z jednoczesnym zwróceniem uwagi na dobrą interkomunikację rodzinną i społeczną.

W tym celu zakładamy:

-  cykl darmowych szkoleń w ramach (8 spotkań) „Szkoły dla rodziców i opiekunów dzieci” prowadzony przez psychologów i pedagogów naszej poradni, w tym osób z projektu „Niebieski”.

- popołudniowe „Rodzinne brykanie” (10 spotkań) – jako ofertę skierowaną do dzieci

i rodziców zamieszkujących Osiedle Kolegialna, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, w postaci seansów filmów popularno-naukowych połączonych z wspólnymi zabawami integracyjnymi lub/i wspólnymi pracami artystycznymi.

Doświadczenia naszych specjalistów stanowią dodatkowy kapitał i wartość projektu, są

w pewnym sensie dydaktycznym gwarantem powodzenia w drodze realizacji jego celów

i założeń. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępnienia przez Poradnię lokalu (pokoje

 i sala konferencyjna).

Harmonogram realizacji projektu:

 

Nazwa

Opis

Data

1.     Zestaw interaktywny tablica z oprogramowaniem (tablica, projektor, uchwyt, oprogramowanie)

Montaż tablicy interaktywnej, projektora, uchwytu.

2022/2023

2.     Sprzęt komputerowy i akcesoria

Montaż (w tym podłączenie sieciowe) nowych komputerów stacjonarnych, laptopów oraz drukarki.

 

 

3.     Szkolenie pracowników (4)

Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii metodą prof. Alfreda Tomatisa

2023

4.     Sprzęt Tomatisa

Sprzęt analogowy, słuchawki powietrzno-kostne, tester

2022/2023

5.     Opracowanie harmonogramu szkoleń psychoedukacyjnych dla mieszkańców

Szkolenia „non profit” prowadzone przez pracowników Poradni, w tym członków projektu „Niebieski” oraz harmonogram popołudniowego „Rodzinnego brykania”.

2022/2023

6.     Korzystanie z zestawu Tomatisa

 

Diagnoza i terapia dla dzieci z trudnościami w nauce oraz problemami psychologicznymi (lęki, frustracje)

2023/2024

Uzasadnienie

Cele projektu:

-podniesienie jakosci i efektywnosci pracy Poradni, wychodząc naprzeciw potrzebowm mieszkancow osiedla Kolegialna, 

- wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- rozwijanie kompetencji rodzicielskich.

- wspieranie rodziny i kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu,

- poszerzenie oferty edukacyjnej Poradni.

Realiacja projektu pozwoli na: 

- zwiększenie dostępności do specjalistycznych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych oraz zajęć prowadzonych metodą Tomatisa,

- szersze wsparcie psychologiczno-pedagogiczne mieszkancow osiedla,

- podejmowanie szerszych działań profilaktycznych w sferze rozwoju dziecka,

- korzystnie z nowoczesnych technologii w pracy terapeutycznej,

- zwiekszenie współpracy z rodzinami osiedla Kolegialna.

Projekt zakłada modernizację placówki, wyposażenie jej w nowoczesne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne, co zwiększy jej dostępność i atrakcyjność. Szczególnie dotyczy to bezpłatnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, uwagi selektywnej oraz prolbemami emocjonalnymi, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postaci bezpłatnych szkoleń i zaję edukacyjno-terapeutycznych. W dobie pandemii i wojny w Ukrainie oferta będzie adekwatną odpowiedzią na aktualne potrzeby całej rodziny.  

 

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys

Składowe projektu

Koszt

Zestaw interaktywny tablica z oprogramowaniem (tablica, projektor, uchwyt, oprogramowanie)

6 650,00

Sprzęt komputerowy i akcesoria

27 386,50

Sprzęt do terapii słuchowej metodą Tomatisa

80 000,00

Szkolenie pracowników

23 616,00

Materiały szkoleniowe (np.: papier ksero, kredki, mazaki, bloki do flipchartów)

10 000,00

razem

147,652,50

Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak
Załączniki
Folder:
Geolokalizacja
(52.54001222957988, 19.69873309135437)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca organizacja pozarządowa
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 148 000 zł.
Data dodania 2022-03-14 16:51:10
Data przyjęcia 2022-03-18 10:20:09
Data modyfikacji 2022-08-01 13:11:56
Powrót