Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Wspólnie dla przyszłości

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

9

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
Potencjalni użytkownicy młodzież
dorośli
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Narodowych Sił Zbrojnych 7 (ZSZ)
Krótki opis Projekt obejmuje wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego wspomagającej realizację zajęć edukacyjnych w branży elektrycznej.
Charakterystyka

Projekt obejmuje wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku, ul. NSZ 7.
Pracownia kształcenia zawodowego będzie wykorzystywana do realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów technikum i branżowej szkoły i stopnia w branży elektrycznej, informatycznej i motoryzacyjnej.
Projekt zakłada także możliwość udostępnienia pracowni innym placówkom oświatowym z terenu m. Płocka w celu realizacji przez uczniów dodatkowych zajęć podnoszących ich umiejętności w zakresie branży elektrycznej oraz uczniów szkoły podstawowej w zakresie techniki obejmującej m.in. klasyfikowanie elementów technicznych do grupy elektrycznej, informatycznej, mechanicznej itp.

Tym samym nowa pracownia kształcenia zawodowego zacieśni współpracę "Elektryka" z innymi placówkami na terenie miasta, a także zwiększy szanse edukacyjne jego uczniów poprzez efektywne przygotowanie ich do olimpiad technicznych i konkursów przedmiotowych oraz umozliwi realizację zadań statutowych.

Zadanie oparte jest na Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:
Punkt 2.1.1 Rozwój programowy oraz infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego.

Uzasadnienie

Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku jest placówką dbającą o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo młodzieży, wyposażenie pracownia kształcenia
zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i motoryzacyjnej w nowe urządzenia i narzędzia podniesie efektywność przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zwiększy szanse edukacyjne w olimpiadach technicznych i konkursach przedmiotowych.
Wyposażenie kolejnej pracowni kształcenia zawodowego w nowe urządzenia i narzędzia, zwiększy liczbę dostępnych pracowni, a tym samym płynność organizacji i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych,
ZSZ im. Marii Skłodowskiej-Curie, dysponując kolejną pracownią kształcenia zawodowego w branży elektrycznej, informatycznej i motoryzacyjnej, wyposażoną w nowe urządzenia i narzędzia,
będzie przygotowywał uczniów do egzaminów zewnętrznych, dążąc do osiągnięcia coraz wyższej zdawalności egzaminu praktycznego, aby zyskać miano ośrodka efektywnie przygotowującego do egzaminu zewnętrznego.
Realizacja projektu podniesie standardy edukacyjne oraz zwiększy możliwości przygotowania praktycznego młodych mieszkańców Płocka do przyszłego funkcjonowania w życiu
zawodowym oraz pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo zdobytych przez nich kwalifikacji.
Ponadto przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas pracy z narzędziami i urządzeniami elektrycznymi, poprzez rzetelne przygotowanie przyszłych absolwentów w zakresie pracy z prądem elektrycznym.
Na atrakcyjność projektu wpływa fakt, iż przyszłość młodzieży i jej edukacja są najlepszą inwestycją,
Dzięki dodatkowej pracowni elektrycznej wyposażonej w nowoczesny sprzęt, placówka znacznie podniosłaby jakość swojej pracy, co pozwoliłoby młodym ludziom na poznanie
innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnej, szeroko rozumianej elektrotechnice i elektronice, tym samym dałaby absolwentom możliwość lepszego startu w życie zawodowe.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Roczny koszt zużycia energii elektrycznej 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Wyposażenie pracowni 115 543,95
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  115 543,95
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie będzie miał wpływu na istniejącą zieleń oraz nie przewiduje wycinki drzew i krzewów.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.56082611616404, 19.696848386739436)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 116 000 zł.
Data dodania 2022-04-04 09:16:48
Data przyjęcia 2022-04-04 09:18:22
Data modyfikacji 2022-08-01 08:08:47
Powrót