Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

E ...Edukacja

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

15

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie edukacja
kultura
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Dworcowa
Ulica Ks. I. Lasockiego 14 (SOSW Nr 2)
Krótki opis Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Płocku, w celu zapewnienia warunków optymalnego wielopłaszczyznowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami.
Charakterystyka

Podstawowym założeniem zadania zawartego w projekcie jest szeroko rozumiane podnoszenie jakości usług edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych.
Poprzez doposażenie placówki będzie możliwe stworzenie warunków do jak najlepszego, wielokierunkowego rozwoju młodzieży z niepełnosprawnościami, jej usprawnienie intelektualne, zawodowe, społeczne i fizyczne.
Stosowane w procesie terapii, edukacji, wychowania programy oraz najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zapewnią uzyskanie najwyższego, możliwego do osiągnięcia poziomu samodzielności i niezależności podopiecznych ośrodka,  zniwelowanie, zahamowanie lub znaczące spowolnienie występujących dysfunkcji.
Młodzież z niepełnosprawniosciami jak również mieszkańcy osiedla będą mieli możliwość poprawić swoją sprawność fizyczną oraz ogólny stan zdrowia przy okazji korzystania z otwartych obiektów sportowych.
Profesjonalna baza w sposób kompleksowy podniesie jakość pracy placówki i tym samym będzie nieodzownym warunkiem osiągania szerokozakrojonych efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży i absolwentów ośrodka.


Zadanie zawarte w projekcie jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:

1.2 Cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia

Pkt. 1. 2. 1 „Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”.

2.1. Cel Strategiczny: Innowacyjna Edukacja.

Pkt. 2. 1. 1  „Rozwój programowy oraz infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego”.

Pkt. 2. 1. 9  „Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne”.

3.1 Cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności  społecznej płocczan.

Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

Uzasadnienie

Kluczowym założeniem zadania zawartego w projekcie jest dalszy rozwój placówki pod kątem podniesienia jakości oferty edukacyjnej, opiekuńczo - wychowawczej i rehabilitacyjnej  poprzez gruntowne doposażenie jej, a tym samym zoptymalizowanie warunków wielostronnego rozwoju młodzieży z niepełnosprawnościami. Jest to szczególna grupa odbiorców wszelkiego rodzaju oddziaływań wymagająca nie tylko indywidualnego podejścia, znacznie większego zaangażowania i czasu na realizację założeń, ale przede wszystkim dostosowania środków, materiałów, nowatorskich rozwiązań pod kątem danej dysfunkcji.
W związku z powyższym należy dołożyć szczególnych starań, by idąc z duchem czasu i rozwoju technologii stworzyć komfortowe warunki i zaoferować wysokiej jakości sprzęt edukacyjny.
Optymalne doposażenie ośrodka pozwoli uatrakcyjnić zajęcia zgodnie z najnowszymi standardami, a tym samym rozwinąć samodzielność  i kondycję fizyczną przyszłych i obecnych absolwentów, jak również społeczności lokalnej korzystającej z otwartych obiektów sportowych szkoły.

Zadanie zawarte w projekcie jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku:

1.2 Cel strategiczny: Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia

Pkt. 1. 2. 1 „Upowszechnianie aktywności sportowej wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców”.

2.1. Cel strategiczny: Innowacyjna edukacja.

Pkt. 2. 1. 1 „ Rozwój programowy oraz infrastrukturalny szkolnictwa zawodowego”.

Pkt. 2. 1. 9 „Rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez innowacyjne zajęcia edukacyjne”.

3.1 Cel strategiczny: Wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.

Pkt. 3. 1. 1. Prowadzenie działań na rzecz zwiększania zaangażowania, budowania więzi i utożsamiania się mieszkańców z Płockiem w szczególności poprzez budżet obywatelski oraz konsultacje i badania opinii.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Koszty zużycia energii 5.000,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5.000,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2 w Płocku zgodnie z załącznikami 439.493,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  439.493,00
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Realizacja projektu nie będzie miała żadnego wpływu na istniejącą zieleń oraz nie przewiduje żadnych wycinek drzew i krzewów.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.54907795013171, 19.707545036290828)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 440 000 zł.
Data dodania 2022-04-04 12:37:05
Data przyjęcia 2022-04-04 12:42:56
Data modyfikacji 2022-08-01 08:34:09
Powrót