Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Ekologiczny autobus do przewozu osób z niepełnosprawnościami

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

42

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
edukacja
środowisko
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
osoby niepełnosprawne
Nazwa osiedla Kolegialna
Ulica Gradowskiego 24 (SOSW nr 1)
Krótki opis Projekt zakłada zakup nowego autobusu z napędem elektrycznym wraz ze stacją do ładowania pojazdów. Nowoczesny, ekologiczny autobus będzie służył społeczności lokalnej do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz dzieciom i młodzieży z SOSW nr 1 w codziennych dojazdach na zajęcia szkolne, zawody sportowe, wycieczki edukacyjno-krajoznawcze oraz do instytucji kultury. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy osiedla Kolegialna z niepełnosprawnościami, uczniowie i wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku oraz podopieczni Stowarzyszenia "Moc jest w nas" działającego w SOSW nr 1.
Charakterystyka

Założeniem projektu jest:
- zakup nowego autobusu z napędem elektrycznym, w pełni dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich,
- zakup stacji do ładowania pojazdów elektrycznych (40kw). Autobus wyposażony będzie w niezbędne systemy bezpieczeństwa oraz dodatkowe udogodnienia mające na celu zwiększenie ochrony podróżujących (m.in.: miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim z najazdami, uchwyty ułatwiające wsiadanie). Nowoczesny pojazd przyczyni się do zmniejszenia barier transportowych, na które napotykają niepełnosprawni uczniowie naszej szkoły oraz uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Stacja do ładowania pojazdów zainstalowana będzie w miejscu parkowania autobusu, co znacznie ułatwi organizację transportu.
Dzięki współpracy z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych zakupiony pojazd będzie służył społeczności lokalnej do aktywnego udziału w edukacji, życiu kulturalnym miasta, sporcie i rekreacji.
Projekt wpisuje się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku poprzez realizację następujących punktów:
I. Kluczowy kierunek rozwoju:
1. Zdrowe społeczeństwo.
Cel strategiczny:
1.4. Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
Główne zadanie:
1.4.1. Realizacja zadań określonych w programach ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej.
II. Kluczowy kierunek rozwoju:
3. Harmonijna przestrzeń do życia.
Cel strategiczny:
3.1. Cel strategiczny: wzmacnianie aktywności społecznej płocczan.
Główne zadanie:
3 .1.2. Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego - zwiększanie bezpieczeństwa osobistego mieszkańców.

Uzasadnienie

1. CEL I POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU.
Celem projektu jest zakup nowego, ekologicznego autobusu z napędem elektrycznym wraz ze stacją do ładowania pojazdów 40kw.
Potrzeba zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami podyktowana jest dużym zapotrzebowaniem dowozu dzieci i młodzieży na codzienne zajęcia szkolne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane w SOSW nr 1, a także zwiększeniem mobilności osób z niepełnosprawnościami ze środowiska lokalnego ułatwiającej ich uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.
Potrzeba zakupu ekologicznego autobusu z napędem elektrycznym wynika z konieczności podjęcia świadomych, realnych działań na rzecz ochrony środowiska, co przyniesie korzyść w postaci niwelowania negatywnych skutków działalności człowieka wpływających na zwiększającą się emisję spalin, zmiany klimatyczne oraz postępującą degradację środowiska naturalnego.
Istnieje także potrzeba zakupu ekonomicznego środka transportu, ponieważ dotychczas użytkowany pojazd z roku na rok generuje coraz wyższe koszty utrzymania i naprawy ze względu na częste usterki. Jednocześnie każdorazowy przestój auta powoduje ograniczenie możliwości sprawnej logistyki w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do placówki, do miejsc kultury oraz sportu.

2. WPL YW REALIZACJI PROJEKTU NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW.
Zakup autobusu w pełni dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami korzystnie wpłynie na:
- zapewnienie im bezpiecznego i komfortowego przejazdu,
- likwidację barier komunikacyjnych,
- wyrównanie szans i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- rozwijanie różnych form integracji społecznej związanych z koniecznością przemieszczania się.
Zakup ekologicznego, cichego pojazdu przyczyni się do:
- poprawy jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji spalin,
- lepszego zdrowia i samopoczucia oraz wzrostu komfortu mieszkańców naszego osiedla i miasta.

3. ATRAKCYJNOŚĆ.
Dzięki nowemu, komfortowemu pojazdowi dzieci i młodzież sprawnie i bezpiecznie dotrą na warsztaty edukacyjne, konkursy, olimpiady i zawody. Jako placówka pokonamy trudności i niedogodności związane z wyjazdami, podczas których uczniowie reprezentować będą naszą szkołę.
Posiadanie nowego autobusu umożliwi także organizację wyjazdów na wycieczki edukacyjno-krajoznawcze, "zielone szkoły" we własnym zakresie, bez konieczności wynajmowania przewoźnika zewnętrznego. Dzięki takim wyjazdom uczniowie i wychowankowie SOSW nr 1 oraz podopieczni stowarzyszenia "Moc jest w nas" będą mogli poznawać świat i wdrażać się do samodzielności w dorosłym życiu.
Zakup nowego, ekologicznego autobusu wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych spalin do środowiska oraz zmniejszenie śladu węglowego. Przyczyni się to także do promocji miasta płocka jako miejsca otwartego na ekologię i nowoczesność.
Realizacja projektu stworzy możliwości podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców osiedla Kolegialna, umożliwiając im uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Autobus z napędem elektrycznym, automatyczną skrzynią biegów, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową (wózek inwalidzki) 429 270zł brutto/ 349 000zł netto
2 Stacja do ładowania pojazdów 40KW 115 620zł brutto/  94 000zł netto
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM: 544 890 zł brutto/ 443 000 zł netto
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Nie dotyczy
Załączniki
Geolokalizacja
(52.54278183060152, 19.703672469472288)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca mieszkaniec
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 544 890 zł.
Data dodania 2022-04-20 11:07:38
Data przyjęcia 2022-04-20 11:08:16
Data modyfikacji 2022-08-01 11:09:59
Powrót